NAL starter intern strategiprosess

Av: Knut Werner Lindeberg Alsén | Publisert: 29. Nov 2016 | Kategori: Arkitektur

NAL starter intern strategiprosess

Foto: Alex von Gutthenbach-Lindau / Pixaby

Etter at forsøket om sammenslåing mellom organisasjonene som organiserer bygg-, landskaps- og interiørarkitektene ble skrinlagt, starter Norske arkitekters landsforbund (NAL) en prosess med å justere egen fremtidig strategi for organisasjonen.

Fakta

 

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. De arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Medlemmene omfatter cirka 3740 arkitekter i privat og offentlig sektor, samt cirka 480 studenter.

 

NAL ble stiftet i 1911. Representantskapet er NALs øverste organ og styret er NALs sentrale styringsorgan. NAL har 14 lokalforeninger som styres lokalt. NALs administrasjon består av 35 ansatte. NAL ble miljøfyrtårnsertifisert i 2008.

 

NAL samarbeider med en rekke offentlige og private institusjoner for å bedre rammebetingelsene for arkitektur. De er høringsinstans for offentlige myndigheter for nye lover og forskrifter, og gjennom å delta i den offentlige debatten om arkitektur og stedsutvikling er NAL en pådriver for utvikling av arkitekturpolitikk i Norge, overfor politikere og andre beslutningstagere.

Representantskapet (RS) har besluttet at NAL skal påbegynne en strategiprosess. I aprilmøtet var et av punktene framtidig strategi for organisasjonen. Intensjonen er at i tillegg til den overordnete målsettingen, skal det legges til rette for en prosess der NAL skal ha ”en tydelig og felles forståelse av egen organisasjon, en mer profesjonell organisasjonskultur hvor lokalforeningene, styret og administrasjonen i større grad trekker i samme retning”. Prosessen skal starte høsten 2016, skriver NAL på egne nettsider.

Styret har fått ansvaret for å legge til rette for en strategiprosess der målsetting blant annet er å tydeliggjøre og styrke NAL som organisasjon. Representantskapet ønsker også et forslag til hvordan arkitekttittelen kan beskyttes.

I protokollen fra representantskapsmøtet står det at Representantskapet bes lage en bestilling for en prosess som styrker NAL ved å adressere noen av de momentene som har kommet fram i løpet av sammenslåingsprosessen, og som også behøver en tydelig og felles forståelse av egen organisasjonen, en mer profesjonell organisasjonskultur og lokalforeninger, et styre og en administrasjon som trekker i samme retning.
Prosessen skal planlegges og ledes i samråd med ekstern rådgiver

NALs formål er å tydeliggjøre arkitektfagets samfunnsmessige betydning, bidra til å utvikle et bærekraftig samfunn og bedre rammebetingelsene for arkitektur i Norge. Organisasjonen ønsker å fremme høy kvalitet i utøvelsen av faget og arbeide for en god arkitekturpolitikk, som er et viktig virkemiddel for å nå NALs overordnede formål.