- Med utstrakt bruk av energisparekontrakter i eksisterende bygningsmasse kan vi løse Norges klimaforpliktelser innen byggenæringen på en god måte før 2030, mener Lysfjord.
- Med utstrakt bruk av energisparekontrakter i eksisterende bygningsmasse kan vi løse Norges klimaforpliktelser innen byggenæringen på en god måte før 2030, mener Lysfjord.

Bergen kommune inngår energisparekontrakt med ÅF Advansia

Bergen kommune og ÅF signerer kontrakt om energibesparelser (EPC) for 17 av sine bygninger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Målet er å redusere kostnadene for energi, effekt og vann med ca 50% for disse bygningene hvilket innebærer en besparelse på 8,5 GWh, forteller Torfinn Lysfjord, som er seksjonssjef for dette området i ÅF Advansia.

Garanterer for energi- og effektbesparelsen

Det spesielle med denne tjenesten er at ÅF Advansia garanterer for energi- og effektbesparelsen for den definerte bygningsmassen. Forutsetningen er at det gjennomføres fysiske tiltak i bygningsmassen innenfor gitte investeringsrammer. Bergen kommune har avsatt en investeringsramme på ca 30 MNOK inkl. mva. for å redusere driftskostnadene for disse bygningene.

- Med utstrakt bruk av energisparekontrakter i eksisterende bygningsmasse kan vi løse Norges klimaforpliktelser innen byggenæringen på en god måte før 2030. For nybygg er regelverket allerede på plass med passivhus, strengere TEK’er, Breeam, osv., men potensialet er så mye større i eksisterende bygningsmasse. Potensialet for besparelser er stort, både innen offentlig sektor og hos private aktører som forvalter store eiendomsmasser, fortsetter Lysfjord.

EPC-modellen består av 3 faser; analyse, entreprise og drift. I analysefasen gjennomføres en enøk-analyse for å identifisere relevante tiltak. Deretter gjennomføres entreprisen med prosjektering, anskaffelse og installasjon av produkter for å sikre optimale resultater i leveransen.       I siste fasen, som er driftsfasen, overvåkes bygget, avvik korrigeres og besparelser måles.

Maria Nordin fra ÅF Advansia er prosjektleder og utdyper videre at det besnærende med modellen er at Bergen kommune tar tak i de lønnsomme og hensiktsmessige tiltakene for å få ned energiforbruket i boligmassen. Det er positivt at kommunenes fokus er å gjøre reel enøk og ikke bare studier, analyser, vurderinger og sertifiseringer av bygningsmassen av ymse slag.

Tenker nytt med EPC

Bergen kommune har stort fokus på miljø og jobber målrettet for å redusere kommunens energiforbruk. EPC er valgt som et av verktøyene for å nå kommunens klimamål. Innen 2020 vil EBE spare 15 % energi, i forhold til snitt 2015 - 2017. EPC pilot prosjektet, vil bidra til at EBE når sitt energisparemål om å spre ytterligere energi, fra 2020 til 2030. Innen 2030 har EBE mål om å spare 25 % energi, i forhold til snitt 2015-2017.

Etat for bygg og eiendom er en av Vestlandets største bygg- og eiendomsforvaltere med rundt én million kvadratmeter bygningsmasse. 17 av byggene, alt fra barnehager, skoler, sykehjem og brannstasjoner, er plukket ut for å være med i prosjektet.

-Energiforbruket i de utvalgte byggene vil raskt reduseres til det halve, og i tillegg får byggene oppgradert sine tekniske anlegg. En viktig del av EPC er at kommunenes driftspersonell blir opplært til å drifte de nye installasjonene optimalt, slik at energiforbruket fortsetter å holde seg lavt etter at kontrakten med ÅF Advansia er avsluttet, sier Marte Paus Vadem, EPC-fasilitator for Bergen kommune.

Analysefasen av de 17 byggene skal pågå fram til april 2018. Etter planen starter gjennomføringen av utvalgte tiltak høsten 2018. 1.1.2020 er det planlagt at alle ønskede tiltak er installert og energiforbruket redusert, og garantifasen begynner.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen