BNL fornøyd med plangrunnlaget til Nasjonal Transportplan

BNL fornøyd med plangrunnlaget til Nasjonal Transportplan

Byggenæringens Landsforening (BNL) er fornøyd med at etatene legger frem et plangrunnlag som skal ivareta utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klima.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Skal vi nå målet med nullvekst i privatbilismen, er det et helt klart behov for en mer konsentrert og arealeffektiv bygging og en sterk samordning av areal- og transportpolitikken, sier administrerende direktør i BNL Jon Sandnes.

Viktig med plan- og gjennomføringsprosesser

Dette er også et viktig grep for å sikre raskere plan- og gjennomføringsprosesser, mener BNL.

– Det er positivt at samferdselsetatene trekker opp behovet for en sterkere samordning av areal og transportplaner som en av de overordnede prioriteringene i det forslaget de har presentert. Men det er svært viktig at det blir fulgt opp i det videre arbeidet, sier Jon Sandnes i BNL.

[factbox id="1"]

Transportetatenes øverste rammer ligger litt under NHO og BNLs forslag til investeringsrammer.

– Dette alternativet fra transportetatene må bli et minimum, ellers blir rommet for nye investeringer er svært lavt, mener BNL.

Bymiljøavtaler

Etatene foreslår å øke det økonomiske bidraget til bymiljøavtaler med mer enn 60 prosent sammenlignet med inneværende NTP.

– BNL har tatt til orde for at bymiljøavtalene og utviklingsavtalene bør utvikles som verktøy for forpliktende avtaler for utvikling av areal- og transportløsninger mellom staten, regionene (fylkene) og aktuelle kommuner. Det er stort behov for å legge til rette for økt boligbygging og næringsutvikling rundt kollektivknutepunktene, for å unngå samferdselskollaps rundt de store byene, sier Sandnes.

BNL mener at fergefri forbindelse fra Stavanger til Trondheim vil gi store muligheter for å utvikle eksportløsninger.

– Arbeidsledigheten er på vei opp, men det er store oppgaver innenfor spesielt samferdsel som skal realiseres. Det er i samfunnets interesse at vi bruker anleggskompetansen, samt kompetanse fra olje og gass til å sikre verdiskaping og sysselsetting i et langsiktig perspektiv. BNL savner tydeligere ambisjoner for å anvende slike prosjekter for økt verdiskapning.

Etatene foreslår å fjerne etterslepet på vedlikehold på vegene, jernbanen og kystens installasjoner i løpet av den neste NTP-perioden. Det vil koste opp mot 60 milliarder kroner.

–Økt satsing på drift og vedlikehold er bra for å sikre et forutsigbart transportsystem for næringslivet, avslutter Sandnes.

Til toppen