Brannsikringen svikter i byggefasen

Brannsikringen svikter i byggefasen

Manglende kunnskap og dårlig kommunikasjon fører til at mange bygninger får dårligere brannsikkerhet enn prosjektert. Utilstrekkelig tetting av gjennomføringer i brannskiller er en gjenganger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Mangelfull eller feil utførelse av konstruksjoner med krav til brannmotstand er en gjenganger ved inspeksjoner og tilstandsvurderinger SINTEF Byggforsk utfører. Bygget kan være brannteknisk prosjektert i henhold til regelverket, men løsningene videreføres ikke alltid korrekt i byggefasen.

I bruksfasen kan det forekomme modifikasjoner på eksisterende anlegg eller ettermontering av tekniske installasjoner, som utføres av ufaglærte eller personer uten kjennskap til brannteknisk inndeling av bygningen. Ved brann kan et svekket eller punktert brannskille føre til hurtig spredning av brann og røyk, og i verste fall tap av menneskeliv.

God dialog mellom aktørene er avgjørende

En byggeprosess involverer mange aktører som hver enkelt har ansvar for ivaretakelse av brannsikkerheten for sine fagområder, eksempelvis elektriske anlegg og tømrer- og betongarbeider. Riktig brannteknisk utførelse er avhengig av en tett og god dialog mellom prosjekterende og utførende, samt enkel tilgang på tegninger og dokumenter som viser den branntekniske inndelingen. Ansvaret for informasjonsflyt mellom prosjekterende og utførende ligger hos begge parter, men erfaring viser at den branntekniske rådgiveren kun i mindre grad er involvert i prosessen etter at det branntekniske konseptet er utarbeidet.

Konsekvensen av manglende kommunikasjon er størst dersom det skjer endringer i planløsningen underveis som også omfatter branncellebegrensende konstruksjon. Tiden er ofte knapp i en byggeprosess, og tidspresset øker faren for at den utførende tar avgjørelser av betydning for brannsikkerheten på egen hånd i stedet for å konferere med brannteknisk rådgiver.

Mangler kunnskap om branntetting

En feil SINTEF Byggforsk ofte ser, er manglende eller utilstrekkelig branntetting av gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner. Mye tyder på at den utførende i mange tilfeller mangler tilstrekkelig kunnskap om byggets branntekniske inndeling og brannmotstand, lokasjon på branntekniske skiller, eller har utilstrekkelig kompetanse på hvordan branntetting skal utføres.

I praksis ser vi disse manglene oftest i form av utette gjennomføringer i dekker og vegger med brannmotstand, og manglende eller utilstrekkelig branntetting av karm rundt dører og vinduer. Spesielt overganger og tilslutninger mellom fabrikkproduserte moduler som leveres til byggeplass og elementer som ettermonteres på stedet har vist seg å være utfordrende, for eksempel tilslutningen mellom boligmodul og svalgangsdekke med krav om brannmotstand. Videre avdekkes også bruk av materialer med dårligere branntekniske egenskaper enn påkrevd, uten at dette er avklart med eller dokumentert av brannteknisk prosjekterende.

Løsningen ligger i tettere samarbeid og bedre opplæring i alle faser

Tettere samarbeid og dialog med brannteknisk prosjekterende under hele byggefasen vil bidra til å sikre en høy kvalitet på den branntekniske utførelsen for hvert enkelt fagområde. Det må også sørges for at branntekniske tegninger, monteringsanvisninger og annen nødvendig dokumentasjon er lett tilgjengelig for alle aktører til enhver tid, samtidig som det bør jobbes for å bedre hver enkelt aktørs forståelse av hvordan denne underlagsdokumentasjonen skal anvendes korrekt.

Overgangen mellom byggefase og bruksfase er kritisk med tanke på informasjonsoverføring og det må sikres en god dialog mellom ansvarlig prosjekterende og utførende, samt byggets eier og brukere. Brannverndokumentasjonen som utarbeides for bruksfasen er det viktigste styringsverktøyet byggets eier har for å ivareta prosjektert brannsikkerhet, og må vies særskilt oppmerksomhet i kommunikasjonen mellom de utførende og eieren. Bedre opplæring og større fokus på brannforebyggende tiltak hos byggets brannvernleder vil kunne gi vedkommende bedre kontroll på hvilke organisatoriske forhold og endringer i planløsning som vil ha konsekvenser for brannsikkerheten.

Mer i Byggforskserien

Byggforskserien har flere anvisninger om nødvendig dokumentasjon og kontroll for å kunne opprettholde og ivareta brannsikkerheten i bygge- og bruksfase.

ALUMINIUM/17. oktober 2018

Aluminium, en versting som kan brukes om igjen fra gamle bygg

Wicona tilbyr blant annet aluminiumsprofiler, tilbehør og beslag. Prosjektmedarbeider Kristian Sivertsen og Ragnhild Lokna Nygård, Byggeteknisk rådgiver i Nygård Hydro building har spennende ting å fortelle på sin stand i utstillingslokalet. Les hele saken

BÆREKRAFT/17. oktober 2018

Saga Wood et miljøvennlig alternativt til trykkimpregnerte materialer

– Vi er her fordi vi tror helt og fullt på å at også i byggenæringen vil det settes krav til en mer miljøvennlig bransje. Dette ligger i vår DNA å arbeide miljøvennlig, sier Lars Høymann Kristensen fra Saga Wood. Les hele saken

BUILDING GREEN/17. oktober 2018

Building Green feirer Oslo sin status som miljøhovedstad

Møtestedet Building Green ble etablert i 2011, og har stadig vokst og blitt viktigere for Skandinaviske utbyggere. Nå er Building Green Norden største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur. Møtestedet tar opp viktige utfordringer for bærekraftige nybygg og rehabilitering av eldre bygg. I København i fjor, ble utstillingen og konferansen besøkt av rundt 8 000 mennesker. Les hele saken

Til toppen