Bygg gode boliger i bratt terreng

Bygg gode boliger i bratt terreng

Å skape funksjonelle boliger på bratte tomter er krevende, særlig i prosjekter hvor økonomien er i fokus. SINTEF har derfor utviklet en veileder for planlegging av tilgjengelige boliger i bratt terreng.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Byggteknisk forskrift stiller krav til at atkomsten til bygninger skal være likestilt for alle brukere. Utfordringen for utbyggere og prosjekterende blir å skape teknisk og funksjonelt gode løsninger på bratte tomter, særlig i boligprosjekter, hvor økonomien ofte er i fokus.

[factbox id="1"]

Vi bygger mer i vanskelig terreng

Dagens forskrift (TEK10) har vesentlig strengere funksjonelle krav enn tidligere forskrifter, samtidig som næringen har fokus på lave byggekostnader, og tilgangen på byggeklare tomter er mindre. Arealbrukspolitikken fører til mer bygging i vanskelig terreng samtidig som endringer i lovverket krever bedre tilgjengelige og universelt utformede løsninger.

I byer, hvor de flate områdene er blitt fortettet i flere tiår, blir det mer aktuelt med prosjekter i bydeler med bratt terreng, der store eneboliger på romslige tomter har fått dominere til nå. Utenfor urbane strøk spiller hensynet til jord- og naturvern inn, og også der må vanskeligere tomter benyttes til boligbygging.

Resultatet blir ofte tung bebyggelse med opp mot 50 % bebygd areal, hvor utearealene henvises til takflater. Målsettingen om å lage gode, tilgjengelige atkomster til boligene er krevende å oppfylle. Dels på grunn av terrenget, og dels som følge av høy tomteutnyttelse.

Gir råd om planlegging og gode løsninger

Som et svar på utfordringene, har SINTEF Byggforsk utarbeidet en veileder for bygging i bratt terreng.

- Målet med veilederen er å lette planleggingsarbeidet og øke forståelsen for tilgjengelighet og universell utforming av boliger, sier seniorforsker Karine Denizou.

- Foreløpig er ikke så mange prosjekter gjennomført etter TEK10, men i veilederen har vi sett nærmere på tre boligprosjekter og en reguleringsplan i bratt terreng, og gått gjennom hvordan terrengtilpasning, atkomst og utearealer er planlagt og gjennomført, sier Denizou.

Nyttig veileder for fagfolk

Veilederen henvender seg til fagfolk, hovedsakelig til plan- og byggesaksavdelingene i kommunene, og til private som arbeider med reguleringsplaner, utbyggingsplaner og prosjektering. Den er utarbeidet på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

SOLENERGI/24. april 2019

Bislett stadion er først i Norge med lagring av solenergi på brukte bilbatteri

Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler. Les hele saken

Til toppen