Byggedagene 2015 med fokus på samhandling

Byggedagene 2015 med fokus på samhandling

Byggedagene 2015 samlet en bransje i endring. Med bakgrunn i befolkningsvekst, urbanisering og et sterkt behov for opprustning av infrastruktur samlet bransjen seg for å koordinere myndigheter og private aktører.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Gjennomgående for foredragene var behovet for forenkling og samhandling på tvers av bransjen. Store utbyggingsprosjekter involverer en rekke parter som ofte iverksetter utredninger og prosjekter uten hensyn til hverandres interesser. Dette er ressurskrevende og fører til unødvendig tidsbruk.

Etterlyser helhetlig tenkning

Et eksempel på slik manglende helhetstenkning kommer til uttrykk i de nasjonale transportplanene som ofte mangler hensyn til arealplanlegging. Utbygging av jernbane og vei må sees i sammenheng med behovet for boligutbygging og næringseiendom. Jan Sandnes fra BNL satte innledningsvis fokus på dette og etterlyste en nasjonal transport- og arealplan.

Utbygging av infrastruktur må også baseres på byenes økende betydning for landets vekst. Uten effektive transportløsninger i byene vil ikke omliggende regioner oppnå fordelene av forbedret tilgjengelighet. Bygging av ny Oslotunnel er derfor en forutsetning for vekst i regionene.

State of the nation

Liv Kari Hansteen fra Rådgivende Ingeniørers Forening satte dagsorden med presentasjon av Norges Tilstand 2015. Rapporten er nedslående lesning og tegner et dystert bilde av et land med enorme utfordringer knyttet til etterslep av vedlikehold på eksisterende infrastruktur.

RIFs eksperter har beregnet et totalt vedlikeholds- og oppgraderingsbehov på 2600 milliarder, tilsvarende et halvt oljefond. Kommunale bygg, helsebygg, jernbane, riksveier, fylkesveier, vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg utpreger seg som forsømte områder. Områdene har et samlet etterslep på nesten 1300 milliarder. For å illustrere alvoret i utviklingen har RIF tegnet tre scenarier for landet i år 2050.

I tillegg til den økonomiske dimensjonen vil klimaendringer forsterke behovet for oppgraderinger. Hansteen gjorde et poeng av at dårlig vedlikeholdt infrastruktur er mer sårbar for klimaendringer og ekstremvær.

Fokus på samhandling

For å møte utfordringen må myndigheter og bransjen fokusere på samhandling og helhetlig tekning. For å forenkle og tilrettelegge for en mer helhetlig tenkning ble det foreslått at plan- og bygningsloven i visse tilfeller burde vike for en mer helhetlig sektorlovgivning.

Et annet tiltak for å effektivisere byggeprosesser og byggetid er prosjektet Bygg21 i regi av Direktoratet for byggkvalitet. Bygg21 er byggenæringen og myndighetenes samarbeidsprogram for å utvikle en kunnskapsbasert, bærekraftig og produktiv byggenæring.

På oppdrag av Bygg21 og Norsk Eiendom har en arbeidsgruppe ved NTNU tilknyttet BAE-programmet i Prosjekt Norge kommet med forslag for en ny fasenorm. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Statsbygg og Difi har vært referansegruppe for prosjektet. Den nye fasenormen inneholder 8 faser:

  1. Strategisk definisjon.
  2. Programutvikling og konseptutvikling.
  3. Forprosjektutvikling.
  4. Utvikle grunnlag for produksjon og leveranser.
  5. Produksjon og leveranser.
  6. Overlevering/ ibruktakelse.
  7. Bruk.
  8. Avhending.

Forslaget for ny faseinndeling av byggeprosessen er nå til høring.

Til toppen