Endringer i Paln- og bygningsloven

Endringer i Paln- og bygningsloven

Endringer i plan- og bygningsloven, Prop 149L har gått fra å bli lagt fram i statsråd 17. juni 2016, videre til olje- og energikomiteen, og høring i komiteen 15. desember 2016 hvor NBBL deltok. Torsdag 23. februar 2017 ble lovforslaget behandlet i Stortinget.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

NBBL er prinsipielt positive til forenklinger av plan- og bygningsloven som bidrar til at boligbygging ikke blir unødvendig kostbart eller tidkrevende. Det er mange av Stortingets vedtak som støtter opp under det formålet. Det er derimot ett punkt NBBL er spesielt uenig i:

[factbox id="1"]

Kommunen kan stoppe planinitiativ før varsling og kunngjøring av planoppstart

I høringen støttet NBBL forslaget om å formalisere oppstartsmøtet og stille krav til referatet fra møtet. Begrunnelsen er at god saksbehandling tidlig i prosessen vil være et gode for begge parter, og spare arbeid senere i prosessen.

NBBL er derimot uenig med Stortingets flertall om at kommunen skal få anledning til å avskjære private planforslag tidligere. NBBL er bekymret for at ordningen åpner for maktmisbruk fra kommunen, ved at man åpner for et stort skjønn uten nærmere kontroll. Dette vil særlig gjelde i kommuner som ikke har nok ressurser til å behandle reguleringsforslaget, eller nok erfaring med større og kompliserte reguleringsforslag.

Iverksetting

Departementet har ikke tatt endelig stilling til iverksettingstidspunkt. Det vil være aktuelt med ulike iverksettingstidspunkter for lovendringene. Første naturlige iverksettingstidspunkt vil være 1.7.2017.

 

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen