Enklere og billigere å bygge

Enklere og billigere å bygge

– Målet med TEK17 er å gjøre det enklere og billigere å bygge bolig. Forskriftskravene er gjort tydeligere og det er lempet på flere krav. Lempingene gir økt fleksibilitet og større rom for å lage de løsningene som markedet etterspør.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det er avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen i Direktoratet for byggkvalitet som forteller dette til Fremtidens byggenæring. Nå er det klart for lempinger på en del krav: Krav som lenge har vært en torn i øyet på byggenæringen.

Enklere

– De mest sentrale endringene er at det ikke lenger er krav om innvendig bod i bolig, det er innført snurektangel som alternativ til snusirkel for rullestoler, samt at det er innført forenklede krav til studentboliger. Ser man videre på TEK 17, finner man at i publikumsbygninger og arbeidsbygninger er det nå blitt mer fleksible krav til håndløper i trapp. I tillegg skal noen krav til parkering, kjøreadkomst og uteoppholdsareal reguleres lokalt, slik at det kan tas hensyn til lokale krav og reguleringer, sier Molland Karlsen.

Byggteknisk forskrift angir minimumskravene til byggverk. Fram til 1. juli i år, var det TEK 10 som gjaldt. I TEK17 er forskriftskravene gjort tydeligere og det er lempet på flere krav. Lempingene gir økt fleksibilitet og gir større rom for å lage de løsningene som markedet etterspør. Flere utbyggere velger riktig nok å bygge med høyere kvalitet enn minimumskravene i byggteknisk forskrift. Dette gir mer attraktive boliger og bygg. Det er opp til utbyggerne å lage løsninger ut over minimumskravene.

Boliger som prosjekteres etter TEK17 trenger altså ikke lenger bygges med innvendig bod. Dette er et eksempel på den nye fleksibiliteten i forskriften. Men det betyr på ingen måte at det er «fritt fram». Boligene må fortsatt ha oppbevaringsplass eller bod på 5 kvadratmeter for oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende. For boenheter som er under 50 kvadratmeter er det tilstrekkelig at en slik bod er på minst 2,5 kvadratmeter.

Valgfritt snuareal

TEK17 innfører dessuten begrepet snurektangel som et alternativ til snusirkel i boliger som har krav om tilgjengelighet. Snurektangelet skal minst ha målene 1,3 meter x 1,8 meter. Dette er et snuareal som kan brukes på lik linje med snusirkel på minst 1,5 meter. De to snuarealene er likeverdige og kan benyttes ut fra hva som er mest hensiktsmessig. I studentboliger er det ikke lenger krav om at det skal bygges bod til oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende (sportsbod). Det er også reduserte krav til lydisolering mellom en boenhet og ut til trapperom og fellesgang.

For studentboliger som har krav om tilgjengelighet, er det nå tilstrekkelig med en snusirkel på 1,3 meter.

Enkel håndløper i trapp

I publikumsbygninger og arbeidsbygninger er kravet til håndløper i trapp blitt mer fleksibelt. Med de nye reglene kan du velge om du vil ha én håndløper i 80 cm høyde, eller to håndløpere i henholdsvis 70 og 90 cm høyde. Kravet gjelder også for hovedtrapp i boligbygninger. Noen krav er moderert i forskriften der det anses mer hensiktsmessig med lokal regulering og tilpasning. Dette gjelder krav til parkering, kjøreatkomst og tilstrekkelig uteoppholdsareal. Dette fordi man har ment at kommunene har best forutsetninger for å håndtere slike krav og hensyn lokalt, når de lager nye eller reviderer kommune- og reguleringsplaner. Bestemmelsen som regulerer plassering av byggverk vil bli stående i TEK17 fram til 1. juli 2021. Bestemmelsen beholdes i TEK17 i fire år for at kommunene skal ha tilstrekkelig tid til å regulere dette slik de ønsker i sine lokale arealplaner.

Overgangsordning ut 2018

For å sikre en smidig overgang mellom TEK10 og TEK17 vil det være en overgangsperiode fram til 31. desember 2018. Overgangsordningen gir utbyggere valgmuligheten mellom å prosjektere enten etter nytt eller gammelt regelverk. Hele byggteknisk forskrift må ses på som en helhet, derfor er det ikke åpnet for en sammenblanding av de to forskriftene. Prosjekterende må derfor angi i søknaden om det prosjekteres etter TEK10 eller TEK17.

Til toppen