Fra TEK10 til TEK17

Fra TEK10 til TEK17

På oppdrag fra KMD arbeider Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) med en bred gjennomgang av byggteknisk forskrift (TEK10) for å forenkle og forbedre byggereglene og redusere byggekostnadene.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Høringsfristen gikk ut 18. mai og DiBK arbeider nå med en bred gjennomgang av alle de tekniske kravene TEK10 i dag stiller til nybygg. Direktoratet tar sikte på at en ny teknisk forskrift, TEK17, skal tre i kraft i 2017.

Ønsker økt produktivitet

Bakgrunnen for arbeidet har vært et ønske om å øke produktiviteten i byggenæringen og redusere kostnadene forbundet ved å innfri kravene. Summen av kravene oppleves av byggenæringen som vanskelig å forholde seg til og har gjort det dyrere å bygge. Energikrav og reduserte kostnader ved tiltakene er noen av de viktigste delene i nye byggetekniske forskrifter.

Nye energikrav for bygg har vært på høring i vår

- Nye energikrav for bygg har vært på høring i vår, og direktoratet har mottatt 200 høringssvar. Direktoratet vurderer nå alle høringsinstansenes synspunkter før vi oversender vår anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet fastsetter de endelige kravene, innleder prosjektleder Inger Grethe England i DiBK.

Økt frekvens på revisjoner

Det er bare 5 år siden forrige revisjon av byggteknisk forskrift (TEK10) og 13 år siden forrige revidering i 2007.

Byggsektoren står for om lag 40 prosent av energibruken i Norge

- Byggsektoren står for om lag 40 prosent av energibruken i Norge. I Sundvolden-erklæringen heter det at ”regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket”. Gjennom klimaforliket sluttet Stortinget seg til at energikravene i byggteknisk forskrift (TEK10) skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Energikravene for bygg ble sist endret i 2007. I 2010 kom det en ny teknisk forskrift (TEK10), men kun mindre justeringer av energikravene, sier hun.

Lytter til byggenæringen

Det er gjort et grundig arbeid med å utrede forslag til og konsekvenser av nye energikrav, med bred deltagelse fra byggenæringen og andre.

- Det er blant annet gjennomført flere åpne møter for å orientere om prosessen med nye energikrav og for å ta i mot innspill, sier hun.

Forslaget har fokus på energieffektivitet og energiforsyning

- Forslaget har fokus på energieffektivitet og energiforsyning. Vi foreslår å redusere energibehovet i bygg gjennom å sette krav til bygningskroppen, blant annet gjennom mer energieffektive vinduer, samt skjerpede krav til tekniske installasjoner. Det er også lagt vekt på å begrense bruken av fossilt brensel, sier hun.

Vi foreslår å redusere energibehovet i bygg gjennom å sette krav til bygningskroppen

- Beslutningen om nye energikrav skal gjøres på bakgrunn av utredninger av samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser og kompetansen i byggenæringen, avslutter England.

FASADE/21. februar 2018

Lansere et revolusjonerende monteringssystem

I april 2018 vil Q-railing lansere et revolusjonerende monteringssystem som skal gjøre det svært så enkelt å montere glass. Q-railing vil presentere det nye monteringssystemet på messen Fensterbau Frontale i Nürnberg 21. - 23- mars og via en direktestrømming på Facebook kl. 14.00 21. mars. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/20. februar 2018

Slik skal Enova få fart på energieffektiviseringen av bygg

Til tross for at mange tiltak er lønnsomme går det for tregt med energieffektiviseringen av bygg. Nå utlyser Enova en konkurranse for å få fram ideer til forretningsmodeller som kan få fart på markedet. Samtidig varsler de endringer i støttetilbudet til eksisterende bygg. Les hele saken

Til toppen