BEST VENT utvikler et eget verktøy for beregning av luftmengder, setpunkt og ventilasjonsstrategier. Første utgave er klar for testing.
BEST VENT utvikler et eget verktøy for beregning av luftmengder, setpunkt og ventilasjonsstrategier. Første utgave er klar for testing. (Illustrasjon: SINTEF Byggforsk)

Full gevinst ved behovsstyrt ventilasjon

Behovsstyring av ventilasjon kan gi store energibesparelser i rom med varierende bruk, og systemene for behovsstyring er i stadig utvikling.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

SINTEF Byggforsk samarbeider med byggherrer, leverandører og brukere for å finne beste ventilasjonsstrategi for godt inneklima og lav energibruk. Arbeidet er ikke ferdig.

Her kommer noen av resultatene SINTEF Byggforsk har så langt:

Behovsstyring fra dag én

Arbeidstilsynet har anbefalt å la ventilasjonsanlegget gå kontinuerlig med maksimal luftmengde i ett år etter bygging eller rehabilitering for å redusere avgassingen fra byggematerialer. SINTEF Byggforsk har ikke funnet støtte i forskningslitteraturen for at dette er nødvendig, og en slik praksis går ut over mulighetene til å tilpasse drift og oppdage feil i første driftsår. Byggeforskriftens minimumsluftmengder er tilstrekkelig til at avgassingen reduseres over tid. Hvor mye ventilasjon som skal til for at luftkvaliteten skal være god med tanke på avgassing fra materialer, kommer an på materialene. SINTEF Byggforsk anbefaler at ventilasjon kjøres med normal behovsstyring fra overtakelse.

Tilpass luftmengde med nesen

Selv om det bygges med lavemitterende materialer, kan lufta i enkelte rom  oppleves som dårligere enn i andre rom som tilsynelatende er helt like med tanke på byggemåte og materialvalg. SINTEF Byggforsk tror det kan være fornuftig å begynne med lave minimumsluftmengder for alle rom, og heller øke minimumsluftmengden i rom som viser seg problematiske – dersom man ikke finner en forurensningskilde som det kan gjøres noe med.

Velg filter etter uteluft

Dessverre har vi stadig områder der uteluftkvaliteten er dårlig, som regel på grunn av partikler eller nitrogenoksider. Tester i felt har vist at i bygninger som ligger i områder med sterk forurensning, vil kombinasjonsfilter (posefilter med aktivt kull) redusere innendørs nivåer av nitrogenoksider.

Verktøytestere søkes!

I prosjektet BEST VENT undersøker SINTEF Byggforsk hvordan man får mest igjen for investeringen i form av fornøyde brukere og lave driftskostnader ved minst mulig ventilasjon av tomme rom.
Dagens prosjektering av ventilasjonsanlegg fokuserer på maksimalluftmengder. For å oppnå god regulering, er det viktig også å fokusere på minimumsluftmengder og at spjeld prosjekteres med tanke på begge ytterpunktene.

Sammen med partnere i BEST-VENT har SINTEF Byggforsk utviklet et BIM-integrert beregningsverktøy. Verktøyet beregner minimum og maksimum luftmengder basert på oppdatert underlag fra BIM-modellen, hvilket både sparer tid og eliminerer feil. Første utgave av verktøyet testes nå ut i utvalgte bedrifter og prosjekter, men er også tilgjengelig for nedlasting og uttesting for andre interesserte via prosjektets websider.

Verktøyet vil videreutvikles med anbefalinger fra prosjektet etter hvert som nye resultater foreligger, og ut fra ønsker fra brukere.

Still krav og følg opp

Gjennom prosjektet ReDuCeVentilation ble det utviklet retningslinjer for hvordan anlegg bør utformes, hvilke krav som bør stilles, og hvordan man sikrer å ha fått det man har betalt for når anlegg skal overtas. Retningslinjene er innarbeidet i Byggforskseriens anvisninger om DCV – behovsstyrt ventilasjon (552.323- 552.326).

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen