Jubler for millionstøtte
(Foto: Statsbygg)

Jubler for millionstøtte

Med 10 millioner kroner til et nytt innovasjonspartnerskap er Statsbygg klar til kamp mot krevende grunnforhold.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbygg, Statens vegvesen og Bane Nor har gått sammen for å redusere utslipp og risiko knyttet til grunnforsterkning. Innovasjonspartnerskapet var ett av tre som fikk støtte av Innovasjon Norge, da direktør Anita Krohn-Traaseth og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen offentliggjorde tildelingen i går.

– Vi har fått svært positive tilbakemeldinger underveis. Nå gleder vi oss til å sette i gang, sier direktør i Statsbyggs faglige ressurssenter, Anders Fylling.

Store kostnader og klimagassutslipp

Dette er andre gang Innovasjon Norge har lyst ut støtte til denne typen partnerskap. Tilsammen mottok de i denne runden 25 søknader.

Bakgrunnen for at Statsbygg, Statens vegvesen og Bane Nor har gått sammen, er at krevende grunnforhold medfører store kostnader og klimagassutslipp i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Dette fordi grunnen må forsterkes og eksisterende bebyggelse og infrastruktur må sikres mot skred. Særlig gjelder dette  kvikkleireforekomster på Østlandet og i Trøndelag.

– De potensielle besparelsene ved å forebygge mot kvikkleireskred sammenlignet med å gjenoppbygge etter en slik hendelse, er svært store, sier Fylling

Natur- og miljøvennlig tettstedsutvikling forutsetter fortetting og mer effektiv arealbruk. Tilgjengelige arealer er ofte ubebygd nettopp på grunn av dårlige grunnforhold og/eller fare for skred. Dette fører til at det iverksettes prosjekter på tomter med behov for omfattende sikringstiltak eller grunnforsterkning.

Kvikkleireskråninger sikres ofte ved hjelp av store terrenginngrep. Der medfører ofte inngrep i vassdrag og tap av naturmangfold. Dette kan unngås ved å benytte grunnforsterkning. Grunnforsterkningsmetoden med kalk- eller sementpeling gir imidlertid svært store klimagassutslipp.

– Statsbygg, Statens vegvesen og Bane Nor skal i løpet av det neste tiåret redusere klimagassutslipp knyttet til våre utbyggingsprosjekter. Da er det helt nødvendig at vi sammen med næringslivet utvikler klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoder. Slik går ikke samfunnssikkerheten og arealutnyttelsen på bekostning av miljø og klima, sier Fylling.

ARKITEKTUR/21. juni 2018

Arealeffektive boliger med god standard

– Som arkitekter med stor andel boligprosjektering opplever vi i økende grad at byggherre ønsker å tilrettelegge for små boliger, og at vi må tegne svært arealeffektive planløsninger. Boligprisen i Oslo og andre store byer øker dramatisk og det er stor etterspørsel etter å bo sentralt. Samtidig er det en økende andel enslige husholdninger/endrede preferanser etc., som etterspør mindre arealer. Derfor har Hille Melbye Arkitekter utarbeidet en forskningsrapport som tar for seg disse temaene. Les hele saken

Til toppen