Kan redusere samfunnskostnader knyttet til byggesaksbehandling

Kan redusere samfunnskostnader knyttet til byggesaksbehandling

En fersk rapport fra Bygg21 legger opp til en halvering av antall plannivåer, samt en forenklet og digitalisert byggesaksbehandling med større forutsigbarhet. Asplan Viaks sivilarkitekt, Aasne Haug, har vært med å utarbeide rapporten som kan spare samfunnet for betydelige kostnader.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Bygg21 er et rådgivende utvalg som står mellom byggenæringen og offentlige myndigheter. I forrige uke overleverte utvalget sin første rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Rapporten ønsker å bidra til at praksis og rammebetingelser gir økt forutsigbarhet, lavere kostnader, mer effektive plan- og byggeprosesser og sikre at planene kan gjennomføres, forteller Aasne Haug, som har sitter i redaksjonen hos Bygg21.

Fra fire til to plannivåer

Boligkjøpere, næringsliv og kommune blir påført betydelige merutgifter som følge av ineffektive plan - og byggesaksprosesser. Bygg21 foreslår at KMD utarbeider retningslinjer der kommunal arealplanlegging som hovedregel ikke skal omfatte mer enn to juridisk bindende arealplannivåer: kommuneplanens arealdel og en reguleringsplan.

- I dag finner man gjerne fire plannivåer i én kommune. Kommuneplan, kommunedelplan, områderegulering og detaljregulering. Når kommunen bruker mange plannivåer på hvert område, fører det til unødig mye saksbehandling, gjentagelser og omkamp, sier Haug.

[img id="1"]

Dette resulterer i en stor variasjon i byggesaksbehandling fra kommune til kommune. Rapporten trekker frem eksempel fra de største byene: I 2014 brukte Bergen 916 dager på å behandle private detaljreguleringsforslag, samtidig som Oslo brukte 263.

Digital forenkling

Endringsforslagene i rapporten balanserer mellom det offentliges ansvar for kvalitetsprosesser og byggenæringens behov for raske prosesser og forutsigbare rammebetingelser.

- Bygg 21 har prioritert enkle grep som kan implementeres raskt innenfor dagens regelverk. Forenklet og digital byggesaksbehandling, via Altinn, kan innen kort tid åpne for automatisert byggesaksbehandling. Bare ved et slikt grep kan man frigi betydelige ressurser i byggesaksbehandling, påpeker Haug.

Enkle grep for gode planer

Rapporten peker også på at planprosessen må struktureres slik at den er forutsigbar, og at den bør inneholde mer dialog og større grad av samarbeid.

- Planprosessen må være en samarbeidsarena fremfor en kamparena. Dette krever omstilling fra begge parter. Klarer man å skape et felles eierskap til planforslaget, vil bedre dialog bidra til å sikre en god og realiserbar plan, sier Haug.

Bygg21 vil sammen med relevante parter initiere og støtte et arbeid for å konkretisere gode metoder og løsninger som gjør næringen og kommunene bedre i stand til i fellesskap å utarbeide strategier for plan- og utbyggingsavtaleprosessen.

- Dette vil sikre medvirkning og konstruktivt samarbeid mellom utbygger, kommunen og berørte parter.

Rapporten «Enkle grep – raskere fra behov til bygg» skal legges frem for Stortinget før sommeren.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen