Krav til grove steinmaterialer – NS 3468 på høring

Krav til grove steinmaterialer – NS 3468 på høring

Et forslag til ny Norsk Standard, NS 3468, med krav til hvordan grove steinmaterialer og resirkulerte materialer skal beskrives og dokumenteres er på høring til 29. juni. Benytt muligheten til å si din mening om den.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Med unntak av stein til plastring langs kysten og elver, bruker Norge og Norden grovere stein til bygge- og anleggsformål enn resten av Europa. De felleseuropeiske produktstandardene for tilslag stopper på 90 mm og dekker ikke vårt behov fullt ut. Derfor er det nå utviklet en standard for steinstørrelser opp til 1 m.

Fra før finnes det et sett av standarder for tilslag for henholdsvis bunden og ubunden bruk (se oversikt over standardene her). Den nye standarden vil komplettere standardene for ubundne masser og ligne dem i systemoppbyggingen. Den europeiske standarden NS-EN 13242 er brukt som underlag, men NS 3468 er vesentlig enklere og mindre omfattende.

Formål og brukere 

Formålet med NS 3468 er å:

  • definere en felles måte å beskrive grove steinmaterialer på
  • sette krav til hvordan kvaliteten av materialene skal dokumenteres
  • hjelpe bestillere ved spesifikasjon og innkjøp
  • gi produsenter ensartede og forutsigbare bestillinger slik at produksjonen kan målrettes

Målgruppen for standarden er myndigheter, produsenter, entreprenører, prøvningslaboratorier og rådgivere.

Hvilke krav gjelder?

Standarden setter krav til materialer levert fra produsent (fabrikk), og den er utformet som en plukkliste. Det er forsøkt å ivareta bestillers behov i forhold til hvilke egenskaper som kreves dokumentert. Ut fra plukklisten velges:

  • Geometriske egenskaper som gradering, finstoffinnhold, graderingstall og mengdefordeling over og under en bestemt størrelse. Graderinger er beskrevet ut fra kategorier med krav til kornkurven. Finstoffinnholdet er tilpasset disse steinstørrelsene og skal beregnes av materiale mindre enn 90 mm
  • Fysiske krav til styrke og slitasje gjennom Los Angeles-verdi og micro-Deval-koeffisient
  • Densitet og vannabsorpsjon
  • Innhold av resirkulerte materialer

Produsentene skal i tillegg vurdere og undersøke innhold av farlige stoffer (tungmetaller, PAH, PCB, radon og eventuelt andre stoffer) i materialene og angi hvis det overskrider nasjonale grenseverdier.

Standarden setter krav til hvor ofte det skal tas prøver for dokumentasjon (prøvingshyppighet) og det er enten i forhold til produsert mengde i tonn eller antall prøver per år.

Hva er siktbart når det gjelder de grove materialene?

Standarden skiller mellom det som er siktbart og det som ikke er siktbart. Skillet er satt på 180 mm. Hvordan største steinstørrelse defineres avhenger av om den er siktbar og om man går ut fra siktstørrelsen eller faktisk målt bredde på enkeltstein.

Tilpassede metoder og bruk av fotoanalyse

I den nye standarden er det gjort noen fravik i prøvingsmetodene slik at de er tilpasset steinstørrelsen. Helt nytt i standarden er at fotoanalyse er tatt inn som mulig metode. For å ta i bruk det, må det påvises sammenheng mellom fotoanalyse og kornfordelingskurve ved sikteanalyse.

Høring og videre framdrift

Standarden er på offentlig høring til 29. juni. Alle kan sende inn kommentarer i høringsperioden og vi oppfordrer til å bruke muligheten. Tilslagskomiteen i Standard Norge skal møtes i juli for å behandle innspill fra høringen. Etter planen skal standarden bli utgitt 1. oktober.

Du kan laste ned høringsforslaget og sende dine kommentarer elektronisk gjennom Standard Norges høringsportal

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen