Levende utvikling av grønne tak

Levende utvikling av grønne tak

Til tross for lange tradisjoner med grønne tak i Norge, er sedumtak fortsatt forholdsvis nytt. Produsenter og fagfolk jobber kontinuerlig med å videreutvikle produktene og gjøre dem mer stedstilpasset, og samtidig har de etablerte takene begynt å leve sine egne liv.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Økolog Christian E. Mong er økologisk veileder for byutvikling og jobber blant annet med grønne tak. Byggenes beliggenhet og konstruksjon er noe av det han mener avgjør hva slags type tak som fungerer best for det enkelte prosjektet, men han sier også at sedum er lett å få til på de fleste tak.

– Det er en del forvirring rundt hva sedum eller bergknapp er. Det er en planteslekt som har en god del arter. Noen vokser vilt i Norge, mens andre kommer fra andre deler av verden, sier han.

Felles for alle er at de er sukkulente stauder. Ved sjøen finner man bergknapp i sitt rette element:

[img id="1"]

– De vokser i sprekker i berget, og klarer seg veldig godt i lange perioder uten vann. Det gjør det mulig å lage grønne tak med veldig lite jordsmonn, slik at man ikke trenger å prosjektere med sterkere bjelker og høyere bæreevne på taket.

Sedumtak krever lite vedlikehold

– De klarer seg selv og plantene liker å tørke ut en gang i blant. Men hvis det er for liten helling på taket eller for langt mellom avløpene slik at vannet ikke drenerer fort nok vekk, kan de begynne å mugne.

Tykke snølag har også vist seg å være en utfordring, og dette er en av grunnene til at det er viktig å finne stedegne arter.

– Vi har mange klimasoner og det er stor forskjell på klimaet i Egersund og Kautokeino, sier han og legger til at alle artene som vokser i Norge egner seg bedre noen steder enn andre.

Tykkere matter gir mulighet for å dyrke arter som krever litt mer jordsmonn, og Mong trekker frem Bergfrue som en interessant kandidat.

– Den finnes bare noen få steder i Europa, men er vanlig i berget i Norge. Den kan være en interessant kandidat til grønne tak i fjellet og i Nord-Norge hvor det er færre egnede bergknapparter. Men dette er noe vi må se nærmere på fremover, sier Mong, som samarbeider med produsenten Bergknapp for å legge om til mer lokalt tilpassede arter.

Rensende effekt

Et av argumentene for grønne tak er at de holder på regnvannet. Mong mener at fordrøyningseffekten er viktigst der hvor kloakk og overflatevann går i samme system.

[img id="2"]

– Men det er en annen effekt som er enda viktigere: Plantene renser vann. Svevestøv blir tatt ut av luften av regn eller detter ned som støv. I kontakt med vann blir NOx til plantenæring. Faller forurensingen ned på jord og vegetasjon er det større sjanse for at det blir tatt opp av plantene eller bundet av jorda i stedet for å renne ut i vassdragene.

Dyreliv

Mong mener at grønne tak fungerer godt i kombinasjon med solcellepaneler, hvis ikke vegetasjonen skygger for panelene.

– Solceller fungerer dårlig når de er for varme, og grønn vegetasjon hjelper til å holde temperaturen moderat. Så solceller med partier av vegetasjon imellom vil kunne ha høyere effektivitet enn solceller på et tak uten planter.
I tillegg har grønne tak en isolerende effekt, og kan holde energibruk på å kjøle ned byggene om sommeren nede.

På sedumtakene utvikler det seg et yrende insektliv, særlig av humler, bier og sommerfugl.

– Det er også observert rødlistede arter som storspove og vipe. De hekker blant annet på taket til IKEA i Bergen, fordi det er mye insektlarver der. Men det er dårlig med skjulesteder, og ungene blir et lett offer for kråkene. Derfor bør man forsøke å prosjektere sedumtak hvor enkelte partier har dypere jord og kraftigere vegetasjon som kan gi bedre skjul for vipekyllingene, sier økologen.

IOT/23. mai 2018

IoT-sensorer er kun et middel – ikke et mål

Det snakkes mye om digitale sensorer i bransjen. Dette omtales ofte som nyeste nytt, men det er det ikke. Fakta er at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg har vært i bransjen. Forskjellen er at sensorene nå er mye mer tilgjengelige – både teknologisk og økonomisk. Les hele saken

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

HMS/22. mai 2018

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav Les hele saken

Til toppen