Mindre ressurskrevende for leverandører og oppdragsgivere

Mindre ressurskrevende for leverandører og oppdragsgivere

Advokatfirmaet Grette DA mener det er positivt at Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser, som blant annet vil medføre at flere tusen anskaffelser ikke lenger behøver å kunngjøres.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– De nye forskriftene ble vedtatt 12. august, er i hovedsak basert på tre EU-direktiver, og vil ventelig tre i kraft den 1. januar 2017. Dette har vi ventet på, sier advokat Anne Cathrine Røed hos Advokatfirmaet Grette DA, som jobber med offentlige anskaffelser som ett av sine fagfelt.

Hun ønsker endringene velkommen.

– Det vil bli mye mindre ressurskrevende og enklere å delta i konkurranse for leverandører, og det blir lettere for det offentlige å administrere konkurranser og anta tilbud. Dette er bra, og endringene antas å bli imøtekommet med åpne armer, ikke minst blant små og mellomstore aktører, sier hun.

Elektronisk kommunikasjon

En viktig endring er at offentlige oppdragsgivere plikter å benytte elektronisk kommunikasjon ved gjennomføring av anskaffelsen, mens dette tidligere var valgfritt. Videre skal leverandører over de EØS-rettslige terskelverdiene kunne kvalifisere seg gjennom avkrysning i et egenerklæringsskjema kalt European Single Procurement Document (ESPD).

Oppdragsgiver trenger kun å be om å få forelagt seg den relevante dokumentasjonen fra valgte leverandør slik at denne kan etterprøves forut for kontraktstildeling. Også for mindre anskaffelser kan oppdragsgiver velge å benytte en fremgangsmåte basert på egenerklæring.

Under EØS-terskelverdiene innføres en åpen og begrenset tilbudsprosedyre, fremfor anbudskonkurranse – der oppdragsgiver i større grad kan gå i dialog med tilbyderne.

– Dette er et område som har gitt grobunn for debatt og der Forenklingsutvalget var uenige. Flertallets forslag er nå fulgt opp, men slik at man har forutsatt mer forutberegnelighet ved at det i konkurransegrunnlaget skal oppgis om man planlegger en slik dialog, og hva den i tilfellet skal gå ut på. Selve beslutningen om det faktisk skal forhandles eller ikke kan vente til tilbudsfristen er ute.

Det åpnes også opp for at man i større grad enn før skal kunne benytte prosedyrene med forhandlinger etter forutgående kunngjøring og konkurransepreget dialog over terskelverdiene. Og det innføres en egen kontraktsform kalt innovasjonspartnerskap for å legge bedre til rette for innovasjon.

I det nye regelverket ligger det også at den nasjonale terskelverdien øker fra 500.000 til 1,1 millioner kroner. Innkjøp under denne summen behøver ikke å kunngjøres på Doffin. Anskaffelser under 100.000 kroner er unntatt fra regelverket, mens kravet til fremleggelse av skatteattest opprettholdes for kjøp fra en halv million.

Det innføres ingen nasjonal terskelverdi for forsyningsforskriften. For kjøp av varer og tjenester kreves det kunngjøring over 3,5 millioner kroner, mens grensen går på 44 millioner for bygg- og anleggskontrakter. Dette får blant annet betydning for innkjøp til forsyningsvirksomhet i forbindelse med vann- og avløp.

To leverandørledd

I alle bygg- og anleggskontrakter med en verdi fra 1,1 millioner kroner for statlige oppdragsgivere og 1,75 millioner for tilknyttede tjenester, skal oppdragsgivere som den klare hovedregel stille krav om at leverandøren ikke har mer enn to leverandørledd under seg.

– Men dersom det er nødvendig for å sikre konkurransen, kan det åpnes for flere leverandørledd, forteller Røed

Det er også innført regler om at oppdragsgiver kan gjøre undersøkelser i markedet og være i dialog med leverandører for å kunne skaffe seg best mulig oversikt over hva de skal etterspørre. Og det er innført bestemmelser for «egenregi» og «self cleaning», slik at avvisning på grunn av visse straffbare forhold ikke kan skje dersom leverandørene kan dokumentere at det er gjort tilstrekkelig grep for å rydde opp.

I tillegg er det vedtatt en egen forskrift om tjenestekonsesjoner og ny lov om offentlige anskaffelser der samfunnsansvar og miljø er gitt et større fokus, samt foretatt endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA). Videre har Kunnskapsdepartementet utarbeidet en ny forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger, som er sendt ut på høring i høst.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen