Mindre til materialgjenvinning

Mindre til materialgjenvinning

Nybygging, rehabilitering og riving genererte om lag 1,90 millioner tonn avfall i Norge i 2017. Det er drøyt 1 prosent mer byggavfall sammenlignet med året før. 34 prosent av byggavfallet ble materialgjenvunnet i 2017, en nedgang på 8 prosent fra året før.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Mesteparten av avfall fra byggevirksomhet består av materialer som er lite forurenset, og som kan brukes om igjen uten spesielle miljøhensyn viser tall fra statistikken Avfall fra byggeaktivitet. En del bygningsmaterialer inneholder imidlertid både miljøgifter og andre farlige avfallstyper som det er viktig å håndtere på en forsvarlig måte.

Materialgjenvinningen går ned

Statistikken for behandling av avfall er basert på opplysninger fra et utvalg av avfallsinnsamlere i Norge. Avfallet fra byggeaktivitet som ble levert til materialgjenvinning var 34 prosent av den totale mengden byggavfall i 2017. Dette er en nedgang på 8 prosent sammenlignet med 2016. Andelen byggavfall til materialgjenvinning er på sitt laveste nivå siden den årlige statistikken ble etablert.

Henholdsvis 29 og 36 prosent av avfallet ble levert til forbrenning med energiutnyttelse og deponering. Andel av byggavfall som ble deponert har økt med 10 prosent fra 2016 til 2017.

Statistikken viser en økning i byggavfall lagt på deponi, i de siste årene, fom 2014 til 2017. Betong og tegl uten forurensninger kan materialgjenvinnes, ellers skal det legges på godkjent deponi. En mulig forklaring for økning i deponerte mengder kan være at en større andel tegl- og betong-avfall er omdefinert fra ikke forurenset til lett forurenset.

 

Byggavfallet fra riving øker, mens avfall fra nybygg holder seg stabil

Mengden avfall fra byggevirksomhet var 1 prosent høyere i 2017 enn året før. Riveaktivitet sto for 40 prosent av de totale avfallsmengdene. Denne andelen har økt gradvis de siste årene. Avfall fra nybygg har vært stabil på omtrent 34-35 prosent siden 2015, hvorav avfall fra rehabilitering har gått ned fra 28 prosent i 2016 til 25 prosent i 2017.

Tyngre fraksjoner som tegl, betong og metaller, utgjorde 50 prosent av den totale mengden. Dette inkluderer også lett forurenset tegl og betong som er under grenseverdiene for farlig avfall. Omtrent 70 prosent av dette avfallet kommer fra riving. Blandet avfall utgjorde 15 prosent. Andre betydelige avfallsfraksjoner, som asfalt og tre, utgjorde 10 og 13 prosent henholdsvis.

 

Mengde farlig avfall øker

Det oppstod omtrent 41 000 tonn farlig avfall i 2017, en økning på cirka 4000 tonn i forhold til 2016. De siste fem årene har mengden farlig avfall doblet seg. I 2017 utgjorde farlig avfall omtrent 2 prosent av det totale byggavfallet, og hele 94 prosent av dette kom fra riving og rehabilitering.

Impregnert trevirke og asbest utgjorde den største delen av det farlige avfallet, og litt over halvparten av farlig avfall var asbest og impregnert trevirke.

Av de totale mengdene farlig avfall fra byggeaktivitet ble kun 19 prosent materialgjenvunnet, 21 prosent energiutnyttet og 40 prosent ble levert til deponier. Omtrent 20 prosent av farlig avfall fra byggeaktiviteter får annen eller ukjent behandling, det er 5 prosentpoeng lavere enn 2016. Tallene viser at annen/ukjent behandling av farlig avfall har gått betydelig ned i de siste årene.

 
Til toppen