Nye energiregler – Begrensninger eller muligheter?

Nye energiregler – Begrensninger eller muligheter?

Som følge av klimaforliket har energikravene til nye bygg i Byggteknisk forskrift (TEK10) blitt skjerpet. De nye kravene ble gjeldene fra 1.januar i år, med et års overgangsordning.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kronikk i Fremtidens Byggenæring av Erik Rigstad, utviklingssjef i Divisjon Bygninger, COWI.

Energigevinsten skal oppnås blant annet med reduserte tap, og dermed energibehov, samt mer effektive tekniske systemer. Kravet til energiforsyning er samtidig forenklet, og åpner for økt mulighet til å bruke elektrisitet til oppvarming i mindre bygninger. I klimameldingen angir regjeringen også at forskrifter vil bli ytterligere skjerpet: Vi kan forvente en revisjon av kravene til nesten nullenergibygg (nNEB). Kravnivået som velges skal bygge på samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser, samt kompetansen i byggenæringen.

Bransjeerfaringer viser i stor grad at nesten nullenerginivå er svært utfordrende å nå med elektrisk oppvarming. Gode resultater og prosjekter oppnås når vi betrakter en bygning som en organisme – der alt henger sammen med alt. Det er først når vi knytter alle energikrevende prosesser opp mot et felles distribusjonssystem vi kan utnytte dynamikken i alle prosesser optimalt. Det er viktig at vi videreutvikler denne kunnskapen, også i mindre prosjekter, på vår vei til neste generasjons byggeforskrift, slik at vi kan finne de kostnadseffektive løsningene også for mindre prosjekter.

I den nye forskriften skal ulike hensyn balanseres. Det gjelder blant annet behovet for skjerpede krav, fleksibilitet ved valg av energikilde, forenkling av regelverket og kostnadseffektivitet. For mange er det akkurat her det begynner å bli vanskelig: Intensjonene trekker ikke nødvendigvis alltid i samme retning, og ulike aktører i næringen har forskjellige interesser innen de ulike temaene. Det er for eksempel ikke innlysende hvordan vi skal realisere prosjekter med skjerpede krav til energiytelse og fleksibilitet, og samtidig være mer kostnadseffektive. Vi skal bygge klokere, bedre og mer kostnadseffektivt. Å sette disse ønskede effektene i direkte sammenheng med hverandre kan forhindre konstruktiv dialog og kompetanseutvikling.

Som rådgiver er jeg opptatt av frihet til å gi gode råd til våre oppdragsgivere, basert på kort- og langsiktige økonomiske konsekvenser, miljøkonsekvenser etc. I en ideell verden vil byggenæringen agere innenfor et regelverk som ivaretar overordnede krav til samfunnsutviklingen, mens bransjen selv gis frihet til å optimalisere og anbefale løsninger for våre kunder innen disse rammene.

Vi representerer en næring med sterk kompetanse i alle ledd. Vi kan få til det meste. Det er ikke kompetanse som er utfordringen, men snarere å skape en felles forståelse av hensikt, sammenhenger og kommersielle konsekvenser for de enkelte aktørene i næringen. Jeg tror vi gjør klokt i å betrakte utviklingen av forskriftsnivåer som en katalysator for innovasjon.

Så la oss – på tvers av standpunkt, fagområder og spredte intensjoner – ta diskusjonen sammen: Hva ønsker vi å oppnå med nye forskrifter, ny teknologi og metoder, og hvordan skal vi få det til ?

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen