Nye regler for garantistillelse

Nye regler for garantistillelse

- Vi er glade for at regjeringen har lyttet til flere av våre innspill til forbedring av Bustadoppføringslova, sier Eiendom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I september 2014 sendte Eiendom Norge forespørsel til Justisdepartementet om vurdering garantikravene i Bustadoppføringslova. Departementet nedsatte et utvalg for å se på garantiordningen sommeren 2015. Eiendom Norge har svart på høringene både på utvalgets endelige rapport og departementets forslag til endringer.

– Det er en sak Eiendom Norge har jobbet med over lengre tid og som vil være en forenkling for både for boligbyggerne og eiendomsmeglingsforetakene, sier Eiendom Norges fagsjef, Hanne Nordskog-Inger.

16. desember 2016 vedtok Stortinget regjeringens forslag til presiseringer og endringer av Bustadoppføringslova oversendt Stortinget 15. april 2016.

Lyttet til innspill

– Vi er svært glad for at regjeringen har lyttet til flere av våre innspill til forbedring av Bustadoppføringslova, sier Nordskog-Inger.

Etter bustadoppføringslova § 12 skal en entreprenør som inngår avtale med en forbruker om oppføring av ny bolig, som hovedregel stille garanti for oppfyllelse av avtalen.

Fra 1. januar 2017 endres denne bestemmelsen slik at tidspunktet for når entreprenøren plikter å stille garantien, klargjøres.

Hovedregelen vil være at garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelsen. Dersom entreprenøren har tatt visse bestemte forbehold i kontrakten om igangsetting av byggeprosjektet, inntrer plikten til å stille garanti først når disse forbeholdene er bortfalt og senest før byggearbeidene igangsettes.

– At § 12-garantien kan stilles først når forbeholdene er bortfalt svekker ikke forbrukervernet, og er en fornuftig justering av lovverket, sier Nordskog-Inger.

Hevingsrett

I den endrede § 12-garantien har boligkjøperne fått en hevingsrett hvis garantien ikke er stilt til riktig tid, riktignok etter at boligkjøper har skriftlig varslet utbygger og gitt utbygger rimelig tid (10 virkedager) til å rette forholdet.

Departementet foreslo en umiddelbar hevingsrett, noe Eiendom Norge advarte sterkt mot i sitt høringssvar.

– Det er bra at Stortinget justerte departementets forslag i tråd med blant annet Eiendom Norges forslag. Nå må utbyggerne og prosjektmeglerne være bevisst på at det er skjerpede konsekvenser av å ikke stille § 12 garantien i tide, sier Nordskog-Inger.

Lyttet ikke til departementet

Justis- og Beredskapsdepartementet foreslo i høringen at lengden på § 12 garantien skulle reduseres fra 5 til 2 år etter ferdigstillelse. Departementets forslag samsvarte med anbefalingen fra utvalget som så nærmere på garantiordningen i Bustadoppføringslova. Eiendom Norge ga i høring sin støtte til departementets syn.

Stortinget lyttet derimot ikke til verken departementet eller utvalget, og opprettholdt garantilengden på 5 år.

– Det er skuffende at Stortinget ikke endrer garantilengden. Forslaget til departementet hadde bidratt til økt boligbygging i Norge, da det ville redusert byggekostnadene i prosjekter over hele landet, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Endringene er som følger:

§ 12 nytt annet ledd skal lyde:

Entreprenøren skal stille garantien straks etter avtaleinngåinga. Er det i avtalen teke atterhald om opning av byggjelån, sal av eit bestemt tal bustader eller løyve om igangsetjing, er det likevel tilstrekkeleg at entreprenøren stiller garantien straks etter at atterhalda fell bort, men entreprenøren skal i alle høve stille garanti før byggjearbeidet tek til.

Nåværende annet til åttende ledd blir nye tredje til niende ledd.

Nytt niende ledd skal lyde:

I tilfelle der det skal stillast garanti etter fristen i andre ledd første punktum, har forbrukaren rett til å halde att alt vederlag fram til det er dokumentert at det ligg føre garanti i samsvar med paragrafen her. I tilfelle der det skal stillast garanti etter fristen i andre ledd andre punktum, og dette ikkje er gjort, kan forbrukaren gje entreprenøren eit skriftleg varsel med ein frist på minst ti virkedagar til å rette forholdet. Har entreprenøren heller ikkje innan denne fristen dokumentert at det er stilt garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukaren rett til å heve avtalen

§ 47 tredje ledd annet punktum skal lyde:

12 sjette og sjuande ledd gjeld tilsvarande.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen