Papirløst helseforetak i Vestfold

Papirløst helseforetak i Vestfold

Når Tønsbergprosjektet går inn sitt syvende byggetrinn er det ikke plass til papir. All prosjektering skal modelleres digitalt. – Dette er sannsynligvis det første IPD-prosjektet i Sykehus-Europa, forteller Inge Aarseth, prosjektleder for den digitale samhandlingen i prosjektet.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Ambisjonen til sykehusutbyggingen Vestfold er å gjennomføre dette uten bruk av fysiske tegninger, verken i prosjekterings- eller gjennomføringsfasen. I praksis betyr det en byggeplass fri for underlag på papir.

Tønsbergprosjektet (TP) er betegnelsen på utbyggingen av nytt psykiatri- og somatikkbygg i Tønsberg, og markerer avslutningen på hovedutbyggingen når det syvende byggetrinnet avsluttes i 2020. Psykiatribygget som er på 10 800 kvm, skal romme sengeområder og poliklinikker for akutt- og alderspsykiatri. Somatikkbygget som er på 31 000 kvm omfatter blant annet akuttsenter, poliklinikk, nyfødtintensivavdeling og sengeposter.

Mest omfattende IPD i Europa

Ambisjonene til prosjektet er å bygge raskere, billigere og bedre. Sammenliknet med tilsvarende sykehusutbygging er formålet ved dette prosjektet å realisere det 50 prosent raskere (over grunn), 10 prosent billigere og uten byggefeil. Målet er å finne de beste løsningene for å erstatte gamle og uhensiktsmessige bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri.

Her skal alle kunne snakke digitalt med alle

Inge Aarseth forteller at sykehusprosjektet arbeider med å etablere en ny og omfattende kontraktsmodell, en såkalt IPD-kontrakt (Integrated Project Delivery). Sentralt i modellen står den tette forbindelsen mellom partene i gjennomføringen, samtidig som prosjektering og raske avklaringer er til felles beste, basert på at alle deltagerne i prosjektet arbeider mot felles målsettinger.

– Så langt jeg kjenner til, er dette den første IPD-kontrakten som til nå er benyttet i Europa, forteller Aarseth.

Vesentlig i IPD-modellen er tidlig involvering fra alle viktige bidragsytere. Det vil si i en prosjektfase når påvirkningsgraden er størst og kostnadene lavest, og risiko plasseres hos dem som har størst mulighet til å håndtere risikoen. Det skal benyttes en åpen bok mellom aktørene der utviklingen av fortjenesten tidlig avtales og fordeles. Gjennom modellen er deltakerne med på å reduserer adgangen til å rette økonomiske krav mot hverandre. Det er prosjektet – og i ytterste konsekvens byggherren – som i fellesskap bærer risikoen.

[factbox id="1"]

Felles digital motorvei

BIM var en forutsetning fra begynnelsen av i Tønsbergprosjektet. Det ble raskt etablert full åpenhet mellom faggruppene, via en såkalt felles digital motorvei.

– Alle rådgiverne, entreprenørene og byggherren er fysisk samlokalisert i et prosjektkontor på sykehusområdet. Her gjennomføres digital samhandling basert på en felles digital plattform, der alle har tilgang til 3D-modeller, dokumenter og informasjon, forteller Aarseth som er prosjektleder for den digitale samhandlingen i prosjektet.

Digital motorvei er en måte å betegne prosjektets digitale samhandlingsplattform. Den er opprettet utenom sykehusnettet for å sikre full åpenhet og optimal prosjektering mellom de tre partene som deltar; byggherreorganisasjon, rådgivergruppe og entreprenør. Motorveien har stor betydning for bruken av BIM. Plattformen er basert på en såkalt VDI (Virtual Desktop Infrastructure), et virtuelt skrivebord som skaper en mer fleksibel IT-infrastruktur som rasjonaliserer kommunikasjon mellom alle faggruppene. Bruken av skrivebordsvirtualisering gir en raskere arbeidsflyt med færre telefoner og møter.

– Med denne nye digitale plattformen får vi full åpenhet mellom aktørene, samtidig som vi har styring på hvem som har skrive- og lesetilgang til de ulike dataene, sier Aarseth.

Han understreker at plattformen ble etablert utenom sykehusnettet fordi det er så mange begrensninger og «vanntette skott» at det viste seg vanskelig å drive samhandling med eksterne parter innenfor den vanlige sykehusplattformen. Aarseth forteller at den digitale samhandlingsplattformen som nå er operativ, har stor betydning for samhandlingen og bruken av BIM i Tønsbergprosjektet.

– Her skal alle kunne snakke digitalt med alle, sier han.

[img id="1"]

Verdens største smartvegg - Big rom

Tønsbergsprojektet benytter en arbeidsform som er utviklet av romfartsorganisasjonen NASA, som kalles Integrated Concurrent Engineering (ICE). På ICE-møtene samles de samhandlende partene fra ulike fag rundt smartveggen i ”Big Room”. Smartveggen er en løsning med flere prosjektorer, som danner én stor skjerm på 10 x 1,3 m, hvor selve veggen har en helt spesiell overflate som gjør det mulig å skrive og tegne digitalt direkte på veggen og kommentere på BIM-modellene som projiseres på veggen, i tillegg til tilleggsprogrammer som skissebord, systematisering av post-it-lapper, etc. Prosjektets leverandør Atea har fått opplyst av leverandørene av smartveggen, eller Huddlewall som den heter, at dette er den største i verden.

VR-briller

Aarseth forteller at 2D-epoken ikke er helt over: Fortsatt vil man veksle mellom 2D-tegninger og 3D-modeller, avhengig av hva man ønsker å se. Målsettingen er at all prosjektering skal skje ved bruk av 3D-modellering, og at 2D-tegningene kun skal hentes ut av 3D-modellen (se mer i faktaboksen)

Ifølge Aarseth høster prosjektet gevinster på flere områder, slik som digital befaring og simulering av arbeidsflyt. For at både prosjekterende og de ulike brukergruppene skal få best mulig innsyn i og forståelse av modellen, vil man blant annet benytte VR-briller (virtual reality) i en komplett BIM-modell med høy kvalitet. Prosjektet har allerede anskaffet flere VR-briller. Det betyr i praksis at klinisk personell og pasienter kan oppleve sykehuset virtuelt før bygget er reist fysisk. Dessuten man kan simulere ulike scenarioer i forkant. Dette planlegges vist i prosjektets besøkssenter, som er under planlegging.

BIM-server

Sykehusbygg og Helse Sør-Øst har anskaffet og etablert en BIM-server i samarbeid med Tønsbergprosjektet. BIM-serveren er en programvare som gjør det mulig å sammenstille og holde styr på de ulike fagmodellene. Løsningen videreutvikles fortløpende sammen med leverandør Jotne, hvorav ny saksmodul (Issue management) omtrent er ferdig. Denne felles serverløsningen gjør det mulig å se alle sykehusbyggene i sammenheng, noe som vil gi driftsorganisasjonen langt bedre oversikt og dypere innsikt i prosjektet, før overlevering. Ved overtakelse av den ferdige modellen etter ferdigstillelse, kan den brukes i FDVU-sammenheng (forvaltning, drift og vedlikehold), spekket med produktdokumentasjon som er lagt inn i løpet av prosjektering og utførelse.

[img id="2"]

Aarseth forteller at det er innen drift og forvaltning av byggene at den virkelige BIM-gevinsten ligger i tiden fremover. Sykehuset i Vestfold valgte allerede fra starten at de nye sykehusbyggene skulle prosjekteres i henhold til åpenBIM i IFC standarden, en åpen løsning som byr på fordeler særlig i store og kompliserte prosjekter. Dette er i samsvar med Helse Sør-Øst sin BIM-strategi.

– Det er en utfordring at byggherrer fortsatt bruker lukkede BIMsystemer, noen som gir lite samhandling mellom tverrfaglige grupper og tenderer til at det bygges øyer mellom faggruppene. Utfordringen ligger i utgangspunktet hos bestiller av bygget, i forhold til kvalitet, tidsbruk og kostnad. Men også for de utførende og prosjekterende.
Løsningen med å benytte åpenBIM basert på IFC standarden, som en felles standard for byggenæringen, er at data blir lett tilgjengelig for alle involverte partnere, forteller Aarseth.

Breeam-Nor

Sykehusutbygging i Vestfold er det første sykehuset i Norge som tar i bruk BREEAM-NOR miljøsertifisering.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen