Privat drift av skoleanlegg

Privat drift av skoleanlegg

Oslo kommune benytter OPS-kontrakt på prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av nytt skoleanlegg på Veitvet. Så langt er erfaringen at konkurranse med forhandlinger hvor leverandøren får livsløpsansvar fører til gode og driftsvennlige løsninger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

ET OFFENTLIG-privat samarbeid (OPS) innebærer at myndighetene eksempelvis kjøper tjenester av næringslivet for å utvikle, bygge og vedlikeholde et tilbud som skal ivareta samfunnsmessige behov. I bygg- og anleggssektoren er den største forskjellen på OPS og bygging i tradisjonell offentlig regi at den private leverandøren ikke bare bygger, men også konkurrerer på selve løsningen samt drift og vedlikehold.

Da blir livssyklusperspektivet viktig tidlig i planleggingen av utforming, løsninger og materialvalg. Fordelene vil, som følge av at det også konkurreres på pris, tilfalle både kommunen og den leverandøren som er best til å ivareta helheten i oppdraget.

- Oslo kommune har forenklet prosjektorganiseringen ved å redusere antall deltagere i OPS-kontrakten samtidig som alle aktuelle tiltak og tjenester er lagt på OPS-leverandøren. Alle nødvendige tiltak som utløses av prosjektet, både av reguleringsplanen og fysiske nødvendigheter, er inkludert, opplyser Harald Øvland, avdelingsdirektør for skoleanlegg i Utdanningsetaten, Oslo kommune.

Prosjektet er organisert slik at anlegget leies av Utdanningsetaten, mens prosjektutvikleren Skanska eier, drifter og vedlikeholder bygningskomplekset i en avtalt kontraktsperiode estimert til 40 år. Etter kontraktens utløp tilfaller anlegget Oslo kommune. Etter 25 år har dog kommunen mulighet til å si opp kontrakten for barne- og ungdomskolen og idrettsanlegg på Veitvet i Groruddalen, og overta anlegget til nedskrevet verdi.

FASTPRIS PÅ TJENESTENE

Veitvet skole får 840 skoleplasser, og mange rekreasjonsanlegg inne og ute for skolens brukere og nærmiljøet, forteller han.

- Utdanningsetaten er kontraktspart overfor OPSselskapet både for skole, idrettshall med klubbhus og uteanlegg, sykkelsti og tilførselsvei. Knyttet til leieavtalen har leverandøren ansvaret for ytre og indre vedlikehold, renhold og alle tekniske driftstjenester – til fastpris, sier avdelingslederen.

I januar i fjor startet byggingen - og i august 2015 er det ventet at anlegget åpner. OPS skal for øvrig vurderes i alle utbyggingssaker etter vedtak i bystyret. Utdanningsetaten ser det som viktig både for markedet og egen kompetanse å kontinuerlig ha en portefølje av slike prosjekter. Når Utdanningsetaten utreder prosjektenes gjennomføringsstrategi i konseptvalgutredninger for etatens utbyggingsplan, Skolebehovsplanen, vil OPS vurderes som kontraktsmodell. Hvordan kommunens mål best kan oppnås legges til grunn ved vurdering og utarbeidelse av prosjektstrategi for det enkelte konseptvalg.

Også Regjeringen ønsker å øke effektiviteten i prosessene rundt offentlige investeringer. En mer utførlig strategi på feltet ventes fra staten til høsten. Innen OPS er intensjonen at livssykluskostnadene skal synliggjøres for det private leddet. Næringsaktøren får da et mer helhetlig perspektiv på utbygging, drift og vedlikehold.

- Det er i leverandørens interesse å påse utforming og utførelse med tanke på optimalisering av livsløpskostnader, og konkurranseformen gir leverandøren handlingsrom til å bruke sin kompetanse. Konkurranse med forhandlinger – hvor det konkurreres både på pris og løsningsforslag samt funksjonell kvalitet – har vi erfart gir gode løsninger og lavere bruttoareal med det samme romprogrammet, dette fører til lavere prosjektkostnad, mindre materialbruk, lavere klimautslipp, samt lavere kostnader knyttet til energi og renhold, sier Øvland.

Med OPS skal det offentlige gi næringslivet incentiver til å møte funksjonskravene i hele kontraktsperioden og til raskt å bedre leveranser med mangler.

VIDEREUTVIKLER KUNNSKAP

Den tradisjonelle, offentlige gjennomføringsmodellen mangler gode verktøy for å skape incentiver og styre prosjektrisiko, forklarer han.

- Vi mener vår prosjektstrategi med elementene nevnt ovenfor har skapt grunnlag for gode resultater både med hensyn til tid, kvalitet og livsløpskostnad i Veitvet og Gran-prosjektene, sier Therese Corneliussen, fag- og porteføljeansvarlig for OPS i Utdanningsetaten, Oslo kommune.

Hun understreker at Utdanningsetaten er opptatt av å videreutvikle læringen fra disse prosjektene, slik at de viktigste ulempene mange prosjekter, blant annet i Storbritannia, har hatt kan unngås.

Til toppen