Produktiviteten i bygg- og anlegg går opp

Produktiviteten i bygg- og anlegg går opp

Bygg- og anleggsnæringen (BA) har fått et rykte om ikke å være produktive og effektive nok. Spesialberegninger SSB har gjort på en utvidet definisjon av bygg og anlegg viser imidlertid en økning i produktiviteten.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Produktivitetsindeksen til Statistisk Sentralbyrå (SSB) for bygg og anleggsvirksomhet baserer seg på en internasjonal næringsstandard. Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) mener denne ikke er dekkende for BA-næringen i Norge. På oppdrag fra EBA har SSB gjort beregninger som er bedre tilpasset omfanget av den norske byggenæringen. Disse beregningene viser at arbeidsproduktiviteten har økt siden 2011.

- Vi har lenge fått høre at produktiviteten i vår sektor går ned, noe flere i næringen har stusset over og ikke kjent seg igjen i. Vi har tenkt at klassifiseringen måtte være misvisende i forhold til vår forståelse av næringen og ønsket derfor å utvikle en ny indeks («verdikjede bygg og anlegg») – tilpasset norsk byggenæring, sier administrerende direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg.

Gledelig med produktivitetsøkning

- Dette er gledelig og gir et riktigere bilde av den norske bygg- og anleggsnæringen. Tallene viser at produktiviteten har gått oppover siden 2011. Selv om tallene fra 2015 og 2016 er foreløpige, så peker pilen i riktig retning. Det at vi nå har kommet frem til en god indeks sammen med SSB, gir oss et nullpunkt og en god plattform å jobbe ut ifra, sier Kari Sandberg. SSB gjorde de første beregningene av den utvidede BA-næringen i 2016, så det blir spennende å følge utviklingen i årene som kommer.

Verdikjede Bygg og Anlegg

Den vanlige produktivitetsindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet er basert på internasjonale standarder som SSB er forpliktet til å bruke for å lage internasjonal sammenlignbar statistikk. Veldig forenklet omfatter dette bedrifter som er direkte involvert i arbeidet på byggeplassene.

Den nye indeksen («verdikjede bygg og anlegg») inneholder i tillegg bedrifter som i SSB er klassifisert i andre næringer, men som likevel er relatert til Bygge- og anleggsvirksomhet. Det er byggevareindustri, handel med byggevarer, arkitekter, utleie av maskiner og arbeidskraft.

- Vi ser at arbeidsproduktiviteten har økt en god del mer i Fastlands-Norge enn i vår næring (Graf 3). I dette bildet er det viktig å ha med seg at industrien, som er en del av «Fastlands-Norge», blant annet har kommet lenger når det gjelder automatisering og digitalisering. Bygg- og anleggsnæringen jobber også med dette, men det er fortsatt viktige arbeidsoperasjoner i vår næring som ikke kan automatiseres ved hjelp av maskiner eller roboter, sier Kari Sandberg.

[galleri col="3"]

Forklaring til grafene:

«Verdikjeden» er en gruppe av næringer som leverer bygg- og anleggsrelaterte varer og tjenester.

Graf 1 viser at verdiskapingen i verdikjede bygg og anlegg har økt noe mer enn verdiskapningen i Fastlands-Norge totalt sett. (Kilde: SSB)

Graf 2 viser utviklingen av timeverk i verdikjede bygg og anlegg og i Fastlands-Norge. Veksten i verdiskapingen i BA har krevd en stor økning i arbeidsinnsatsen. (Kilde: SSB)

Graf 3 viser at arbeidsproduktiviteten i verdikjede bygg og anlegg har økt i perioden 2000 – 2016, og også fra 2015 til 2016. Arbeidsproduktiviteten i Fastlands-Norge har økt mer enn i BA. (Kilde: SSB)

Til toppen