Rekordår for grønn fjernvarme i Norge

Rekordår for grønn fjernvarme i Norge

Aldri før har norske forbrukere fått levert mer grønn fjernvarme enn i fjor, viser nye SSB-tall. Varme fra bioenergi økte mest blant energikildene, mens bruk av fossil olje nå nesten er helt borte.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Det er en veldig gledelig utvikling vi ser, som følge av målrettet arbeid i fjernvarmeselskap over hele landet, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

SSBs fjernvarmestatistikk, som ble lagt fram fredag, viser at den nasjonale nettoproduksjonen av fjernvarme økte fra 5 terrawattimer i 2014 til 5,5 terrawattimer i fjor. Dette til tross for at 2015 var et varmere år enn normalt.

– Hensikten med fjernvarme er å ta i bruk energi som ellers ville gått til spille. Økt bruk av fjernvarme bidrar både til å erstatte fossile kilder i bygg og avlaste kraftsystemet i byer og tettsteder over hele landet. Det frigjør elektrisitet som kan brukes til utfasing av fossil energi i andre sektorer, sier Mellvang-Berg.

Nytt nettsted gir lokal informasjon

Samtidig som SSB-tallene ble lagt fram, publiserte Norsk Fjernvarme fredag detaljerte tall for hvilke energikilder som er i bruk lokalt i landets fjernvarmenett på nettstedet fjernkontrollen.no.

Oversikten viser at den største energikilden for fjernvarme i Norge er gjenvunnet varme fra industri og avfall, men at andelen bioenergi økte mest fra 2014 til 2015. Samtidig sank bruken av fossil olje fra 1,3 til 1,1 prosent.

– Fjernvarmeselskapene har lenge arbeidet målrettet med å fase ut siste rest av fossil olje i sine anlegg. Den gjenværende prosenten dreier seg nå i hovedsak om bruk i beredskapssituasjoner, sier Mellvang-Berg.

Stor variasjon i energikilder

Hvilke grønne energikilder som er i bruk i de lokale fjernvarmeanleggene, varierer stort fra sted til sted og avhenger av lokale forhold.

– Den nasjonale SSB-statistikken sier lite om hvilken energimiks som brukes lokalt. Derfor har vi utviklet fjernkontrollen.no, hvor statistikken brytes ned på stedsnivå, sier Mellvang-Berg.

Nettstedet viser også hva slags typer gjenvunnet varme, bioenergi og omgivelsesvarme som er i bruk landet rundt.

Mens gjenvunnet energi fra avfallsforbrenning dominerer i Oslo, er for eksempel fjernvarmenettet på Fornebu forsynt med varmepumper som henter energi fra fjorden. På Lillestrøm varmes bygninger med fjernvarme basert på bioenergi, avløpsvarme og solenergi.

– Alle varmekilder kan potensielt brukes til fjernvarme. Byer og tettsteder med infrastruktur for fjernvarme er derfor godt rustet til å ta i bruk også morgendagens energikilder, sier Mellvang-Berg.

EIENDOMSFORVALTNING/20. november 2018

Skal forvalte verdens høyeste trehus

Usbl har sikret seg forvaltningskontrakten på verdens høyeste trehus. Mjøstårnet i Brumunddal, hvor Arthur Buchardt er byggherre, vil rage hele 84,5 meter over bakken. Når bygget står ferdig skal Usbl sørge for både etablering og forvaltning videre. Les hele saken

Til toppen