Samlet energibruk i boliger og bygg øker over tid

Samlet energibruk i boliger og bygg øker over tid

Mens energibruken i byggsektoren har økt over tid, har energibruken per kvadratmeter gått ned. Dette skyldes at nybygg krever mindre energi enn eldre, og eldre bygninger rehabiliteres. Det viser Enovas markedsutviklingsrapport.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Husholdninger og tjenesteytende næringer sto for rundt 35 prosent av netto energibruk i 2014. En stor del av energibruken både i private husholdninger og i privat og offentlig tjenesteyting, er knyttet til oppvarming på kalde dager og kjøling på varme dager. I tillegg krever både belysning og ventilasjon energi.

Bygg krever mindre energi enn eldre

Tendensen som rapporten peker på, er at både samlet energibruk i boliger og bygging av både boliger og bygg øker. Mens energibruken i byggsektoren har økt over tid, særlig i bruken av elektrisitet, har energibruken per kvadratmeter gått ned. Dette skyldes at nye bygg krever mindre energi enn eldre, og eldre bygninger rehabiliteres. Fornybare varmeløsninger utgjør en stadig større andel av energibruken, særlig i nybygg.

2014 skiller seg ut ved at energibruken gikk ned med 6 prosent fra året før. Bruken av elektrisitet gikk ned med rundt 5 prosent, mens energibruken fra ved og fyringsoljer var henholdsvis 10 og 14 prosent lavere enn året før. Dette kan langt på vei forklares med at utetemperatur påvirker behovet for oppvarming. 2014 var et spesielt varmt år.

[img id="1"]

Konvertering til fornybare energibærere vil fram mot 2020 bidra direkte til reduserte utslipp av klimagasser, mens effektiviseringstiltak påvirker klimagassutslippene indirekte gjennom energisystemet. I tillegg bidrar økt bruk av bioressurser og termisk energi til forbedret forsyningssikkerhet gjennom at vi blir mindre sårbare dersom tilgangen på elektrisitet svekkes.

Kraftbransjen sover i timen

Mens investeringene i ny energi- og klimateknologi vokser globalt, følger ikke Norge samme utvikling. Enovas mener at særlig kraftbransjen sover i timen.

– De andre nordiske landene skårer bedre enn oss på internasjonale rangeringer som måler innovasjon. Energi- og klimateknologi utgjør bare 3 prosent av eksporten vår. Selv om ikke investeringsnivået har falt, taper vi terreng, ettersom landene rundt oss øker takten, oppsummerer programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

– Vi ser den samme tendensen både i fastlandsindustrien, byggsektoren og transportnæringen. Også framover venter vi økt produksjon i industrien, flere bygg i bruk og fortsatt økt transportbehov. Det vil stille enda sterkere krav til energieffektiviteten i det vi driver med, så her er det ingen grunn til å hvile på noen laurbær, sier Leistad.

Leistad mener medisinen fortsatt er at ny energi- og klimateknologi må utvikles og tas i bruk.

EIENDOMSFORVALTNING/20. november 2018

Skal forvalte verdens høyeste trehus

Usbl har sikret seg forvaltningskontrakten på verdens høyeste trehus. Mjøstårnet i Brumunddal, hvor Arthur Buchardt er byggherre, vil rage hele 84,5 meter over bakken. Når bygget står ferdig skal Usbl sørge for både etablering og forvaltning videre. Les hele saken

Til toppen