​Seriøsitetsbestemmelsene er revidert

​Seriøsitetsbestemmelsene er revidert

Omforente seriøsitetsbestemmelser skal gi flere lærlinger og motvirke arbeidslivskriminalitet i offentlige bygge- og anleggsprosjekter.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Seriøsitetsbestemmelsene ble lansert i 2015. De er nå revidert som en følge av ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge (KS) og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) står sammen bak nye seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter.

Det er veldig positivt for både samfunnet og byggenæringen med oppdaterte og omforente seriøsitetsbestemmelser. Nå får alle offentlige innkjøpere oppdaterte anbefalinger for å sikre seriøsitet i anskaffelsene, og man kan forsterke bestemmelsene der man finner det nødvendig, sier Fellesforbundets forbundssekretær Per Skau.

Partene har også blitt enige om å justere lærlingklausulen i tråd med det nye anskaffelsesregelverket. For å gjøre det enklere å nå målet om flere lærlinger innenfor bygg- og anleggsnæringen og sikre nødvendig rekruttering til bransjen og utdanning av fagarbeidere i Norge, inneholder bestemmelsene et krav om at minst syv prosent av de arbeidede timer utføres av lærling innenfor bygg- og anleggsfagene. Kontraktsbestemmelsen åpner opp for at denne prosentsatsen kan justeres.

Seriøsitetsbestemmelsene innebærer krav til lønns- og arbeidsvilkår, HMS-kort, krav om faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører mv. Bestemmelsene sikrer også adgang til kontroll av at kravene etterleves. 

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen