Sikkerhet må inn i alle faser av et prosjekt

Sikkerhet må inn i alle faser av et prosjekt

– Vi har kommet langt, men vi har et godt stykke igjen til målet om 0 drepte eller skadde på bygge- og anleggsplasser, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen på SHA-konferansen.

  • Entreprenør
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Sikkerhet må inn i den tidlige fasen i alle prosjekter, her vil jeg utfordre bransjen. 0-visjonen er vår ledetråd, og selv om vi oppnår målet må vi aldri slutte å jobbe for økt sikkerhet, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen på SHA-konferansen (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø).

Tema for årets SHA-konferanse var Planlegging og prosjektering – veien til en skadefri bygge- og anleggsnæring.

To hundre deltakere var samlet på konferansen for å lære mer om SHA i alle faser, fra planlegging og prosjektering, til bygging, drift og vedlikehold. SHA-dagene arrangeres for andre gang og har som hensikt å frem rollene til byggherren og den prosjekterende i SHA-arbeidet.

«Klondike» i byggebransjen

– Denne konferansen er viktig, og jeg er glad for å være her. Ingen annen visjon er viktigere enn 0-visjonen, og det betinger at ledere alltid tenker på HMS. Det gjøres mye godt arbeid, men jeg vil utfordre bransjen på å tenke på HMS i tidlig planlegging. Her legges de vesentligste føringene for sikkerhet, understreker han.

Vegdirektøren sammenligner bransjen med «Klondike», og advarer om at situasjonen innebærer tre risikomomenter:

  • Markedssituasjonen med et mye høyere aktivitetsnivå enn før
  • Effektiviseringspress med krav om at prosjekter skal koste mindre enn før
  • Internasjonalisering gir behov for styrket holdning og felles forståelse om HMS på tvers av språk og kultur

– Situasjonen til tross, økonomiske hensyn må aldri komme foran sikkerhet, understreker han.

Gorm Frimannslund, konsernsjef Bane NOR og Gustavsen var samstemte i at de vil innføre karaktersetting på HMS-arbeidet hos entreprenørene. Vegdirektøren fremhevet også avdekking av sosial dumping som et meget viktig HMS-tiltak.

Samstemte ledere fornyet kontrakt

Charter for en skadefri bygge- og anleggsbransje er sentral for SHA-dagene, og de største byggherrene og entreprenørene fornyet avtalen ved å signere Charteret som er en kontrakt og en felles forpliktelse om å jobbe sammen for å sikre en skadefri bransje.

[factbox id="1"]

– Charteret er banebrytende – nå får vi et felles rammeverk og en verktøykasse som vi kan bruke på tvers. SHA må inn i en organisert struktur slik at vi kan jobbe sammen om å oppnå målet vårt. Dette er et felles ansvar, og en felles forpliktelse for oss, sa følgende bransjeledere fra scenen: Harald Nikolaisen, adm.dir., Statsbygg, Marit J. Leganger, Forsvarsbygg, Per Kristian Jacobsen, konsernsjef, Norconsult, Leif Øie, adm.dir., LINK arkitektur, Haakon Tronrud, konsernsjef Trondrudgruppen.

Byggherrene har derved forpliktet seg til å:

  • Være foregangsbyggherrer på HMS-området og sørge for at alle prosjekter har en SHA-plan som på en spesifikk måte beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres.
  • Sørge for at læring i fra hendelser tilknyttet bygg- og anleggsvirksomhet i regi av byggherren distribueres på tvers av byggherrens arbeider, inkludert partene av dette charteret.

HMS – den viktigste lederoppgaven

Bane NOR har som mål at alle skal komme seg trygt hjem fra jobb – et mål som er gjenkjennbart også for oss som jobber i Vegvesenet.

– Sikkerhet skal ha førsteprioritet og sammen må vi bli bedre, understreker Frimannslund. For å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen er det viktig med forebyggende tiltak og at alle aktører tar ansvar. Systematisk SHA-arbeid handler på den ene siden om å forebygge skader og uønskede hendelser, på den annen side å analysere uønskede hendelser og skader og dele erfaringer med bransjen.

Risikofylt bransje

Bygge- og anleggsnæringen er kompleks og det stilles sterke krav til fremdrift og økonomi. Ofte er kontraktskjedene lange, og omfanget av innleie og bruk av underentreprenører stort. Tall fra Norges bygg- og anleggsvirksomhet viser at man hvert år opplever dødsfall, i tillegg får mange varige mén som følge av skader, og ca. 8000 i året har skaderelatert fravær.

Vi må begynne å snakke sammen

Ranveig Kviseth Tinmannsvik, fra SINTEF Teknologi og samfunn snakket om hvor viktig det er å lære av hendelser, og presenterte forskning som viser at det er for stort gap mellom rapportering av hendelser og faktisk læring. Målrettet SHA-arbeid skal sikre enhetlig praksis for å forhindre at det oppstår skader eller uønskede hendelser. Det ble satt av tid til å diskutere SHA-arbeid i praksis, og oppsummeringen av diskusjonene ble ramset opp i plenum.

Her gjengis noen av refleksjonene og kommentarene:

– Ledere må etterspørre rapporteringen, ledere må ønske handlingen, det må dreie seg om mer enn bare selve rapporteringen på papiret.

– Læring fra oljeselskapene er noe av det viktigste vi kan etterfølge. Vi må ha et tilsvarende felles system for deling i bygg- og anleggsbransjen!

– Deling er essensielt.

– Vi har mange gode systemer, og rapporteringsrutiner, men vi må være bedre på å stille konkrete spørsmål slik at vi får bedre SHA-planer.

[factbox id="2"]

– Hvor inderlig opptatt er vi av læring? Kan «HMS-eksperten» hemme læring? Vi må stille oss selv spørsmålet og reflektere over vår egen rolle.

– Granskningsrapporter og erfaringsrapporter arkiveres uten at man klarer å ta dem med videre. Prosjektlæring må overføres til organisatorisk læring.

– Læringsarkene er et godt initiativ. Prosjekterende ønsker å få tilbakemeldinger fra byggherre og entreprenør.

– Systemene finnes, men det er folk som skal håndtere dem, og det er menneskelig å feile, og altfor lett å utsette og tenke «skal bare, skal bare»…

– Vi må mobilisere forsikringsbransjen til å stille krav.

– Det må skapes trygghet for å tørre å feile – trygghet for å tørre å være åpen og våge å si «jeg gjorde feil». Hvis responsen blir «så fint at du sa fra om det».. vil det skape trygghet.

– Viktig å involvere arbeidstakere og verneombud, snakk med de flinke verneombudene.

– Det må være en uttalt forventning om at dette tar vi på alvor.

– Vi begynne å snakke sammen om hva betyr dette for oss, hvordan skal vi sette i gang disse tiltakene hos oss?

Arkivenes Hus i Stavanger vant SHA-prisen

Juryleder Erik Øimoen og Kari Sandberg (leder, Charteret) delte ut SHA-prisen for 2016 til Kruse Smith for innovativ SHA.

– Arkivenes hus, i regi av totalentreprenør Kruse Smith, går foran som et godt eksempel på innovative løsninger som gir en trygg byggeplass, en trygg drift og et sikkert vedlikehold, begrunner juryens leder og direktør i Forsvarsbygg Erik Øimoen. – Kruse og Smith har hatt fokus på sikkerhet i hele prosjektløpet, også i drift og vedlikehold av bygget, sier juryleder Erik Øimoen fra Forsvarsbygg.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen