Skal få fred fra byggearbeid i hekkeperioden
(Foto: Wikimedia Commons / Michael Gäbler)

Skal få fred fra byggearbeid i hekkeperioden

Det er ikke uvanlig at byggeprosjekter kommer i konflikt med hekkende fugl som er på myndighetenes oversikt over sårbare eller rødlistede arter. Myndighetene stiller som regel krav til at prosjektet tar hensyn til disse artene i sårbare perioder, men siden det ikke har foreligget en nasjonal retningslinje/veileder på dette området har ønskene fra ulike miljøorganisasjoner og kravene fra myndighetene ofte variert fra prosjekt til prosjekt, selv for samme art.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Multiconsult har på oppdrag fra Statnett utarbeidet en retningslinje/veileder for hensyn til fuglearter som er sårbare for forstyrrelser i hekkeperioden. Dette vil gjøre det enklere for Statnett, eller andre aktører, å innarbeide hensyn til de aktuelle artene i sine prosjekter, samtidig som at man øker forutsigbarheten i planleggings- og gjennomføringsfasen ved at man får etablert en felles forståelse av hva som er nødvendig minimumsavstand / hensynssone for de ulike artene.    

Anbefalte hensynsoner for sårbare arter av fugl

I notatet "Anbefalte hensynsoner for sårbare arter av fugl" beskriver Multiconsult aktuelle arter som det skal eller bør tas hensyn til og anbefalte minimumsavstander for ulike typer aktiviteter. Eksempler på aktiviteter er helikopter-/droneflygning og ferdsel til fots. Oversikten er basert på Norsk rødliste for arter, Miljødirektoratets oversikt over sensitive arter, foreliggende studier og ulike fagfolks vurderinger. Et notat som oppsummerer rapporten kan leses her.

– Problemstillingen som tas opp er høyst relevant for mange typer prosjekter og ikke bare kraftledninger og andre nettanlegg. Rapporten beskriver relevante minimumsavstander eller buffersoner, og skal gjøre det enklere å gjennomføre anleggsarbeid samtidig som man tar nødvendige hensyn til hekkende fugl, sier en av rapportens forfattere, Kjetil Mork.

Forslagene i rapporten baserer seg på eksisterende litteratur, samt innhenting av informasjon fra ornitologiske fagmiljøer i Norge. Rapporten er utarbeidet av Tor-Amund Røsberg og Kjetil Mork i Multiconsult.

TRE/26. mars 2019

Verdens høyeste trebygning står ferdig i Norge

Mjøstårnet ble offisielt åpnet den 15. mars 2019, og tar over tittelen som verdens høyeste trebygning. Bygningen på 18 etasjer, som ligger i Brumunddal, er hele 85,4 meter høy. Bygningen inkluderer et hotell, private hjem og kontorlokaler. Metsä Woods raske, lyse og grønne Kerto® LVL-produkter (laminert finertre) ble brukt i de mellomliggende gulvelementene i bygningen. Les hele saken

Til toppen