Slik inspireres arkitekter av byggereglene

Slik inspireres arkitekter av byggereglene

Kravene til tilgjengelighet og brukbarhet i byggteknisk forskrift (TEK) møter kritikk fra flere hold. SINTEF har undersøkt hvordan disse kravene tolkes og praktiseres av arkitekter.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Med kravene til tilgjengelighet i TEK og den overordnede intensjonen om universell utforming i plan- og bygningsloven som bakteppe, har SINTEF undersøkt arkitekters spillerom i prosjektering av boliger. Resultatene er presentert i rapporten Universell utforming som pådriver for boligkvalitet? Arkitekters praksis og tilnærming.

Fokus på prosjekteringsprosessen

- Vi ville undersøke om krav til tilgjengelighet og intensjonen om universell utforming har endret måten arkitektene arbeider på, sier seniorforsker Karine Denizou i SINTEF Byggforsk. - Vi har derfor sett nærmere på prosjekteringspraksisen hos et lite utvalg arkitektkontor.

Arkitektene i undersøkelsen opplever mange av kravene som tidkrevende å innfri. Mye energi brukes på små detaljer og tolkning av uklare formuleringer i TEK, mens overordnede og viktige kvaliteter kanskje ikke drøftes.

Utfordringene som arkitektene står overfor, kan også være en utløsende faktor for kreativitet og nytenkning. Arkitektene kan bruke mye tid på å utvikle dokumentasjon for løsninger som ikke er preaksepterte dersom de ønsker å få gjennom spesifikke kvaliteter. Flere av disse kvalitetene er ikke direkte knyttet til tilgjengelighet, men hører inn under en forståelse av universell utforming som et aspekt ved arkitektonisk kvalitet.

Kostbart å utvikle nye løsninger

Utviklingen av nye løsninger er ofte en stor økonomisk investering, og er derfor i stor grad avhengig av utbyggerens gode vilje, med mindre det legges til rette for annen støtte. Regelverket bør også i større grad være et rammeverk som inspirerer og legger til rette for utvikling av nye konsepter, mener arkitektene i undersøkelsen.

- Våre funn tilsier at TEK10, og spesielt krav til dokumentasjon, fører til økt presisjon og detaljplanlegging, og dermed til bedre oppfyllelse av krav til tilgjengelighet, uten at dette i seg selv gir økt boligkvalitet, sier Karine Denizou.

- Brukerperspektivet, et sentralt aspekt ved universell utforming, ivaretas fortsatt for det meste gjennom forestillinger om framtidige beboeres behov og preferanser. En utbredt forståelse av universell utforming som et høyt nivå av tilgjengelighet skygger for dimensjonen hvor universell utforming er et prinsipp og en designmetode for økt bolig- og brukskvalitet.

Ut i fra funnene i undersøkelsen foreslår SINTEF Byggforsk følgende tiltak for å fremme universell utforming som en integrert del av det arkitektoniske konseptet:

  • økt kunnskap om beboererfaringer og systematisk erfaringsoverføring til nye boligprosjekter
  • øremerkede tilskudd til utvikling og utprøving av nye løsninger, samt metoder for prosjektering
  • arkitektkonkurranser med mål om å fremskaffe forbildeprosjekter til inspirasjon for prosjekterende, utbyggere og boligkjøpere.

Les rapporten her.

TRE/16. februar 2018

Rekordoppmøte på verdens største konferanse for byggekunst i tre

1700 deltakere fra hele verden deltok på verdens største møteplass for byggkonstruksjoner i tre, Forum Holzbau Garmisch. Flere norske bedrifter deltok for å oppdatere seg på de nyeste trendene innen internasjonal byggekunst i tre. Les hele saken

BIM/16. februar 2018

Fullsatt sal på seminaret om parametrisk design og BIM

Tirsdag 13. februar ble det for første gang i Norge arrangert seminar om parametrisk design/visuell programmering. Over 130 personer var til stede på Felix Konferansesenter for å høre en rekke norske og internasjonale foredragsholdere fortelle om hvordan de benytter dette i sin hverdag. Les hele saken

BYGGENÆRINGEN/15. februar 2018

Fortsatt stort behov for fagarbeidere i byggenæringen

38 prosent av bedriftene i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere viser ny undersøkelse fra BNL. I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer, og selv om pendelen går riktig vei på landsbasis, er det alt for få som velger bygg- og anleggsteknikk. Les hele saken

Til toppen