Søtter utvikling av grønne områder

Søtter utvikling av grønne områder

Energibruk til transport og husholdninger kan reduseres gjennom tettere integrering. Men det krever nye løsninger og øker behovet for helhetlig tenking. Enova ga i høst støtte til syv prosjekter for konseptutredninger innen områdeutvikling.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Enova gir incitamenter for eiendomsutviklere, energiselskaper og andre aktører til å ta i bruk innovative energiløsninger som en del av utviklingen.

– Vi gir en støtte som er beskjeden i forhold til prosjektenes totalkostnad, men det er ofte det som skal til for at man kan komme i gang. Aktører som er presset på tid kan ta den ekstra runden med konseptutredning, sier programansvarlig for bygg, bolig og varme i Enova, Gunnel Fottland.

Mer integrert energibruk

Usikkerhet om uprøvde løsninger gjør at eiendomsutviklere ofte velger det velkjente. Gjennom å støtte konseptutredninger for grønne bygg og områder, håper Enova at flere vil tenke nytt og teste ut løsninger.

Vi gir en støtte som er beskjeden i forhold til prosjektenes totalkostnad, men det er ofte det som skal til for at kan komme i gang

– Hvorfor støtte områdeutvikling?

– Distribuert kraftproduksjon og lagring blir stadig vanligere, og energibruken til formål som transport, oppvarming og kjøling blir tettere integrert. Vi ønsker at man i større grad kan utnytte overskuddsstrøm lokalt, slik at man unngår å belaste nettet unødig. Det øker behovet for se på grupper av bygninger og områder under ett. Da kan vi finne fram til gode, helhetlige løsninger, sier Fottland.

Nullutslippsnabolag

Et av prosjektene som får støtte er Ydalir i Elverum. Området, som vil bestå av 800-1000 boliger, kan bli Norges første nullutslippsnabolag. Utgangspunktet var at kommunen har behov for ny skole, ny barnehage og flere sentrumsnære boliger. Og de har et sandtak der virksomheten er i ferd med å avvikles.

– Vi skal skape framtidens bydel i Elverum med et engasjerende bomiljø for 2500 mennesker. Bydelen skal være et konkret bidrag til ambisjonen om å realisere det grønne skiftet, sier Anna-Thekla Tonjer i Elverum Vekst, som er prosjektleder for Ydalir.

[img id="1"]

– Hvor mye betyr støtten fra Enova?

– Vi hadde allerede en grønn ambisjon, og skal med i ZEN (Zero Emission Buildings). Med støtten fra ENOVA fikk vi lagt et løp som gjør at vi kommer raskere i gang. Vi får samlet alle involverte parter til konseptutredning, der vi definerer muligheter og løsninger innenfor materialer, energi, avfall og transport, sier Tonjer.

Gjennom ZEN kan Ydalir bli forsøksområde for bygging av en bydel med høy miljøprofil. Det vil gjenspeile seg i energiløsninger som fleksible nett, solcellebruk og varme fra grunnvann.

[factbox id="1"]

– Elverum er en trekommune, og ønsker å utvikle den lokale treindustrien. Derfor blir det en høy andel av tre som byggemateriale. I tillegg til å legge bedre til rette for gående og syklende, vil vi se på transportløsninger som bilkollektiv og autonome, elektriske busser, forteller Tonjer.

SmartGrid i Førde

Elverum Tomteselskap investerer 100 millioner kroner i infrastruktur, kommunen 250 millioner kroner i ny skole, osv. Totalt vil det investeres anslagsvis 3-4 milliarder kroner i Ydalir.

– Utbyggerne får anledning til å være med på et fremoverlent prosjekt som både er med på å bygge kompetanse og som gir godt omdømme. De må forplikte seg til å gå inn på den grønne linjen, sier Tonjer.

Øyrane i Førde er et kombinert bo- og næringsområde hvor målet er å etablere et microgrid-område som tar vare på all tilgjengelig energi. Hellenes Yard, Tibber, Sunnfjord Energi, Vestlandsforsking og Sfiinx er med i prosjektet som skal se på hvordan man kan utnytte energiressurser på en best mulig måte innen industri- og boligområder. Formålet er å oppnå både økonomiske og miljømessige gevinster basert på tilgjengelige lokale energikilder og overskuddsressurser, som spillvarme, biomasse, avfall og solenergi.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen