Synkende innovasjonstakt i Norge

Synkende innovasjonstakt i Norge

Den norske byggemassen blir stadig mer energieffektiv som følge av strengere krav til energieffektive løsninger. Likevel scorer Norge dårligere enn sine naboland når det kommer til innovasjon for ny klima- og energiteknologi.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kravene for nybygg har bidratt til en langt mer energieffektiv byggemasse i Norge. Samtidig rehabiliteres eldre bygg til en høyere standard, som også bidrar til denne utviklingen. Bruk av energieffektive oppvarmings- og nedkjølingskilder øker også.

Likevel har innovasjonstakten avtatt i Norge siden 2011. Dette melder Enova i sin rapport Markedsutviklingen 2015.

For å drive et marked fremover og tilføre det økonomisk vekst er det essensielt med økt innovasjon. Likevel er innovasjonen lavere på mange markeder enn det som er ønskelig, fordi gevinsten ved innovasjon er usikker. For å løse dette problemet må samfunnet tilby økonomiske insentiver for bedrifter, slik at de kan øke innovasjonen.

Norge dårligere enn sine naboland

«The Global Cleantech Innovation Index» (GCII) måler de enkelte lands innovasjon innen energi- og miljøteknologi, og hvilket potensiale landene har til å kommersialisere sine innovasjoner over de neste 10 år.

Findland, Sverige og Danmark lander en 2., 3., og 5., plass på indexen, mens Norge havner på en 14. plass. Norge ligger også under gjennomsnittet når det kommer til offentlige virkemidler og insentiver, som har vært stabile siden 2011.

Likevel scorer Norge høyt når det kommer til drivere for innovasjon, som rammebetingelser og kompetansemiljøer.

Det offentlige må gå i front

En løsning er at det offentlige går foran, da innovasjonen ofte i første rekke skal løse samfunnsmessige problemer, som klimagassutslippet eller forsyningssikkerheten.

Regjeringen har hevet den årlige bevilgningen til Klimateknologifondet til 62,75 milliarder kroner frem mot 2016. Dette skal stimulere til miljøvennlig energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi i Norge. Klimafondet har også økt avkastningen til Enova med 202 millioner kroner i 2015.

Enova bruker sine midler til å støtte markedsintroduksjon av innovativ energiteknologi i bygg med opptil 50 prosent av godkjente merkostnader for prosjektet. Dette skal bidra til økt produksjon av fornybar energi i Norge.

For å øke innovasjonstakten i Norge er det derfor viktig at det norske gründermiljøet tar i bruk de insentivene som finnes, slik at Norge kan ta igjen sine naboland på sin vei mot en grønnere fremtid. Markedet og byggenæringen må også oppmuntres til å etterspørre og ta i bruk den nye teknologien på markedet, slik at nye miljø- og energiløsninger blir kommersialisert og får satt seg. Dette vil minske den økonomiske risikoen mindre initiativtakere føler på, rundt innovasjon på det norske markedet.

Ambisjonen til Regjeringen er at Norge skal ta ledertrøyen i det grønne skiftet. For å nå dette målet må insentivene og satsingen fra deres side øke for å møte utfordringene for innovasjon for miljø- og klimateknologi.

Til toppen