Schweigaards gate 21/23 sto klart i 2013, og var Norges første BREEAM-NOR Excellent kontorbygg.
Schweigaards gate 21/23 sto klart i 2013, og var Norges første BREEAM-NOR Excellent kontorbygg. (Foto: Bane NOR Eiendom)

Tenk om Grønne bygg smører hjernen så den fungerer 26,4% bedre!

– Vi har tidligere sitert fra vitenskapelige artikler som har påvist at miljømerkede bygg oppnår bedre luftkvalitet, øket produktivitet og øket fysisk velvære. Denne amerikanske undersøkelsen fra 2016 tallfester hvor bra det går: 26, 4% høyere score når leietagere i miljøsertifiserte bygg med dokumentert godt inneklima, gjennomførte tester der de skulle ta krevende beslutninger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Selv om det åpenbart ikke er likhetstegn mellom undersøkelsens forhøyede score og øket produktivitet, så er det et oppsiktsvekkende høyt tall. Litt lek med tall: En produktivitetsøkning på bare en ti-del av dette (2,64%), tilsvarer over 20 mill i øket utbytte på lønnskostnadene i et 20 000 m2 stort norsk kontorbygg.

Artikkelen «The impact of working in a green certified building on cognitive function and health» har sammenlignet kognitiv funksjon – det vil si vår evne til å tenke – hos arbeidstagere i bygg med og uten miljøsertifisering. 109 testpersoner i bygg lokalisert i 5 amerikanske byer gjennomførte tester der de skulle ta avanserte beslutninger. Sammensetning av grupper og forhold under testene var nøyaktig de samme. Eneste forskjell var om de satt en miljøsertifisert bygning eller ikke.

Inneklimaproblematikk

De grønne byggene ble plukket ut med utgangspunkt i dokumentert høy kvalitet på ventilasjonssystem og lav luftforurensing fra materialer (lav TVOC). Det vil si at dette var bygg med høy score innen helse og innemiljø. Helse og innemiljø er et svært sentralt tema for grønne bygg. I vårt prosjekt "Merverdien av grønne bygg" dokumenterte vi at helse og innemiljø er det tema som er høyest prioritert blant eiere som bygger grønt. Vi viste videre at helse og innemiljø høyest betalingsvilje blant leietagere – 3% i snitt.

Artikkelen påpeker 30% reduksjon i rapporterte symptomer relatert til inneklimaproblematikk. De observerte forbedringene forklares delvis med bedring av inneklimarelaterte forhold som luftkvalitet og lys. Det påpekes imidlertid at det er en samling av mange kvaliteter ved miljøsertifiserte bygg, som til sammen gir de positive helseeffektene.

BREEAM-NOR har et bredt fokus på tradisjonelle inneklima-tema i bygninger. Det amerikanske sertifiseringssystemet WELL tar dette videre, og omfatter blant annet kapittel om kosthold og trim. Systemet legger opp til mye måling, og fokuserer i stor grad på tilrettelegging for godt hjernearbeid. Det første kurset WELL-kurset i Norge er avholdt i regi av NGBC. Manualen kan du lese her.

Lenker for videre lesing:

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen