Usikkerhet når TEK 17 trer i kraft

Usikkerhet når TEK 17 trer i kraft

Byggenæringen har etterlyst når TEK17 skal tre i kraft. Nå varsler Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) at målet er en forenklet utgave av TEK i 2017. Næringen har fått beskjed at fullversjonen først kommer i 2020.

  • Rådgivning
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det har oppstått usikkerhet om TEK17 tiltrer i 2017 eller ikke? Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien – medlem av BNL – forteller at de lenge har etterlyst klarhet i når deres innspill omkring materialvalg kan ventes tatt inn i den nye varslete TEKen.

[img id="1"]

– Vi er varslet av myndighetene om at det kun kommer en lettere revisjon i 2017, mens våre innspill først kommer med i en større revisjon i 2020, forteller Finstad. Deler av dette bekrefter DiBK.

– Forslag til forenklinger av byggeteknisk forskrift (TEK10) skal etter planen sendes på høring i løpet av høsten 2016. Målet er at de forenklete bestemmelsene skal tre i kraft i 2017, skriver kommunikasjonssjef Gro Maren Mogstad Karlsen i DiBK i en SMS til Fremtidens Byggenæring.

30. mars presenterte Direktoratet for byggkvalitet konklusjonene fra innspillene til ny TEK og 12 utredninger som kan gi grunnlag for å endre krav i TEK. Våren 2015 ga byggenæringen og andre aktører en rekke innspill til hva som bør forenkles i gjeldene byggteknisk forskrift, TEK10.

Under møtet presenterte prosjektleder for TEK17 i DiBK, senioringeniør Vidar Stenstad status for arbeidet, og uttaler på nettsiden til DiBK at innspillsmøtene i 2015 viste at byggenæringen ønsker at funksjonskravene i TEK videreføres, men at de suppleres med mer tydelige og konkrete ytelser til bruk ved forenklet prosjektering.

[factbox id="1"]

Avdelingsdirektør Ketil Krogstad sa i sitt innledningsforedrag under presentasjonen at TEK17 skal gjøre det enklere for brukerne å forstå hvilke krav som gjelder, og hva som må til for å oppfylle kravene.

– Dette vil bidra til å redusere kostnader, og opprydding er også nødvendig for at forskriften skal bli mer digitaliseringsvennlig. Man kan si at TEK17 staker ut retningen for neste generasjon byggtekniske krav, fortsatte Krogstad.

TEK17-arbeidet er et oppdrag gitt av Kommunal og moderniseringsdepartementet, som del av regjeringens satsing på forenkling og innovasjon i bolig- og byggsektoren, og et enklere regelverk. Forslag til nye bestemmelser skal sendes på høring i løpet av 2016. Målet er at de nye, forenklede bestemmelsene trer i kraft i 2017 skriver direktoratet på sine nettsider.

Kun lettere revisjon i 2017?

Det har kommet inn om lag 50 skriftlige innspill på ny TEK. I sin presentasjon listet Stenstad opp hovedkonklusjonene fra innspillsmøtene. Disse viser at næringen ønsker videreføring av funksjonskravene, supplert med tydelige og konkrete ytelser som bl.a. kan brukes ved forenklet prosjektering.

[img id="2"]

Man ønsker ikke hyppige regelendringer. Ingen av endringsforslagene vil gi store kostnadsbesparelser. Man mener videre at det ikke er nødvendig å endre krav- eller ytelsesnivåer for å redusere byggekostnadene. Innspillene pekte også på at det er vanskelig å fjerne krav som allerede er innført. Man mener at klargjøring og forenkling av byggereglene er det beste kostnadsreduserende tiltaket.

– TEK17 skal gjøre det enklere å forstå hvilke krav som gjelder og hva som må til for å oppfylle dem, sa avd. direktør Ketil Krogstad da arbeidet med TEK17 ble lagt fram.

Krogstad minnet i møtet på at det finnes alternativer til regulering.

– Lemping eller fjerning av krav i TEK kan begrunnes med at det finnes andre måter å oppnå den samme kvaliteten på. TEK skal gi minimumskravene, mens markedet kan etterspørre og levere bedre kvalitet. Da trengs kunnskap og kompetanse om hva som lønner seg, og hva gir best avkastning på byggene for eierne og brukerne, sa han.

ALUMINIUM/17. oktober 2018

Aluminium, en versting som kan brukes om igjen fra gamle bygg

Wicona tilbyr blant annet aluminiumsprofiler, tilbehør og beslag. Prosjektmedarbeider Kristian Sivertsen og Ragnhild Lokna Nygård, Byggeteknisk rådgiver i Nygård Hydro building har spennende ting å fortelle på sin stand i utstillingslokalet. Les hele saken

BÆREKRAFT/17. oktober 2018

Saga Wood et miljøvennlig alternativt til trykkimpregnerte materialer

– Vi er her fordi vi tror helt og fullt på å at også i byggenæringen vil det settes krav til en mer miljøvennlig bransje. Dette ligger i vår DNA å arbeide miljøvennlig, sier Lars Høymann Kristensen fra Saga Wood. Les hele saken

BUILDING GREEN/17. oktober 2018

Building Green feirer Oslo sin status som miljøhovedstad

Møtestedet Building Green ble etablert i 2011, og har stadig vokst og blitt viktigere for Skandinaviske utbyggere. Nå er Building Green Norden største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur. Møtestedet tar opp viktige utfordringer for bærekraftige nybygg og rehabilitering av eldre bygg. I København i fjor, ble utstillingen og konferansen besøkt av rundt 8 000 mennesker. Les hele saken

Til toppen