Boligblokk: Sammenligning av investeringskostnad (år 0) mellom forventet løsning ved dagens krav (nullalternativ B), ved endring av preakseptert ytelse til 80 %, samt den forenklede løsningen der romvarmeanlegget tilkobles distribusjonsnettet for varmt tappevann, som bl.a. tilbys av LK systems. FV angir fjernvarme, mens LV-VP angir et luft-vann-varmepumpe.
Boligblokk: Sammenligning av investeringskostnad (år 0) mellom forventet løsning ved dagens krav (nullalternativ B), ved endring av preakseptert ytelse til 80 %, samt den forenklede løsningen der romvarmeanlegget tilkobles distribusjonsnettet for varmt tappevann, som bl.a. tilbys av LK systems. FV angir fjernvarme, mens LV-VP angir et luft-vann-varmepumpe. (Illustrasjon: Asplan Viak)

Utredning i forbindelse med endring av forskriftskrav energiforsyning

Asplan Viak har utarbeidet en vurdering av kostnadskonsekvenser av en eventuell endring av andelen energifleksibel energiforsyning.

  • energi
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I november 2015 fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nye krav til energiforsyning i byggteknisk forskrift (TEK10), der det het at «bygning med over 1000 m² oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystemer». Dette kravet er senere inkludert i TEK 17.

Utviklet beregningsverktøy

I løpet av vinter/vår 2016 var det mye debatt knyttet til formuleringer i veiledningen til forskriften. På vegne av DiBK utarbeidet Asplan Viak derfor utredningen «Energifleksibilitet i bygg - en studie av konsekvenser av preaksepterte løsninger». Det ble i den forbindelse også et funksjonelt beregningsverktøy for å sammenligne kostnader for ulike alternativer.

Høsten 2017 ble Asplan Viak bedt om å gjennomføre en vurdering av kostnadskonsekvenser av en eventuell endring av andelen energifleksibel energiforsyning fra 60 % til 80 % av normert netto varme-behov, ved bruk av verktøyet vi har utviklet. KMD/DiBK har benyttet denne utredningen som en del av sitt beslutningsunderlag i arbeidet med å vurdere forskriftsendringer på dette punktet. 

Høring med forslag om endrede krav

KMD/DiBK har lagt på høring et forslag til endring i energiforsyningskravet til bygninger over 1000 m². Det konkrete forslaget er at andel av varmebehovet som skal dekkes av energifleksible systemer økes fra minimum 60 prosent til minimum 80 prosent. Samtidig foreslås det å endre kravet til prosentandel energifleksibelt varmebehov fra å være en preakseptert ytelse til å bli et forskriftskrav. Høringsfristen for forslaget er satt til 20.4.18. 

Beregningene i Asplan Viaks utredning tilsier at de samlede merkostnadene for utbygger (i år 0) vil ligge et sted mellom 50 og 170 kr/m², avhengig av bygningskategori og hvilken energiforsyningsløsning utbygger velger. Merkostnaden er i utgangspunktet størst for utbygger av en boligblokk, men i slike bygg kan det evt. velges en forenklet løsning for romoppvarming, der radiator-/gulvvarmeanlegget tilkobles distribusjonsnettet for varmt tappevann, noe som vil redusere merkostnaden betydelig. 

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen