Utvikler konsept for Norges første økolandsby

Utvikler konsept for Norges første økolandsby

Hurdal kommune har satt seg som mål å være karbonnøytral allerede innen 2025. Derfor tas begrepet bærekraft til ytterpunktene når energikonseptet skal planlegges.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Norges første økolandsby er under bygging i Hurdal. Boligtun 1, som var det første av i alt fem planlagte byggetrinn, er realisert og alle boligene er solgt. Dette viste at det finnes et marked og betalingsvillighet for bygg og boformer som dette.

Nå er boligtun 2 i støpeskjeen og målsettingen er at nivået på og energi- og klimaresultatene skal heves ytterligere i forhold til trinn 1.

- Utvikler og prosjekteier Filago AS har svært høye miljømål for dette prosjektet, forteller Asplan Viaks oppdragsleder og energirådgiver, Peter Bernhard.

Asplan Viak har nettopp levert sin rapport på «Konseptutredning for energiforsyningen til Hurdal Økolandsby boligtun 2». Prosjektet har motatt støtte fra ENOVA.

[img id="1"]

Klimanøytrale bygg

De høye målsettingene ønsker oppdragsgiver å oppnå ved å bygge energieffektive aktivhus uten klimagassutslipp i driftsfasen og med lavest mulig klimagassutslipp fra materialbruk.
- Laveste aktuelle ambisjonsnivå er derfor såkalt «ZEB – O». Det vil si at samlede klimagassutslipp fra drift av boligene skal være null.

Aktivhusene kjennetegnes ved at det brukes tre i isolasjon, konstruksjon og på overflater. I tillegg benyttes det diffusjonsåpen konstruksjon og naturlig ventilasjon.

- Elektrisitets- og varmebehovet dekkes ved hjelp av lokal produsert fornybar energi slik som solenergi, energibrønner og varmepumpe.

Materialbruk og mikroklima

Boligtun 2 vil bestå av 26 boenheter i en blanding av leiligheter, rekkehus og eneboliger.

Sosial bærekraft er svært viktig i denne områdeutviklingen. I økolandsbyen legges det til rette for økologisk næringsdrift og kultur

- Byggene vil bli utformet med tanke på å minimere både varme- og elbehovet. Materialbruk vil bli nøye vurdert for å oppnå en ytterligere reduksjon av klimagassutslippene, sier Peter Bernhard.

Hensynet til mikroklima vil inngå som et planleggingsparameter i utforming av enkeltbygg og hvordan bygningene plasseres i forhold til hverandre.

Miljøriktig livsstil

Når landsbyen er ferdig utbygd, med boligtun 5, vil det være ca. 200 boliger med 4-500 beboere. Arkitektonisk hovedgrep er at boligene plasseres som et tun med flere fellesfunksjoner som felleshus, lekeplasser, utearealer og parkeringsplasser.

- Sosial bærekraft er svært viktig i denne områdeutviklingen. I økolandsbyen legges det til rette for økologisk næringsdrift og kultur. Derfor er det viktig å oppnå gode arkitektoniske løsninger for boligene, påpeker Bernhard.

Overordnet er det blitt en sannhet at det må bygges tett rundt knutepunktene for å være miljøvennlige.

- Dette prosjektet vil vise muligheter for å bo mer desentralt og innarbeide byggene i en mer miljøriktig livsstil.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen