Utvikling og gjenbruk av resirkulert tilslag fra gravemasser

Utvikling og gjenbruk av resirkulert tilslag fra gravemasser

Gravemasser i form av løsmasser med jord og stein fra byggeprosjekter i urbane områder representerer en ressurs for utvikling og resirkulering. Egenskaper, bruksområder og hva som bør dokumenteres, blir nå undersøkt i forskningsprosjektet RESGRAM.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

RESGRAM (Utvikling av resirkulert tilslag fra gravemasser til bruk i veibygging og betongproduksjon) er et fireårig innovasjonsprosjekt som startet høsten 2016. Prosjektets hensikt er å produsere resirkulert tilslag som oppfyller de samme kravene som naturlig tilslag. Det vil være mulig fordi gravemassene hovedsakelig består av jomfruelig jord og stein. Deltakere i prosjektet er Velde Industri AS (prosjektleder), Asak AS, Statens Vegvesen Vegdirektoratet, Universitet i Agder og SINTEF Byggforsk. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd.

Avansert anlegg

I Velde sitt gjenvinningsanlegg går massene gjennom magnetisk separasjon, sikting, vasking, kjemisk flokkulering og avvanning med høytrykk filterpresse. Anlegget er også bygd for å prosessere forurensede gravemasser. Det produserer resirkulert tilslag i fraksjonene (angitt i mm) 0/2 (sand), 2/4, 4/16, 16/32, 20/100, samt residualfraksjon (< 63 µm), som i dag deponeres sammen med størstedelen av sandfraksjonen.

[factbox id="1"]

Fullskalaforsøk med veibygging og betongproduksjon

Gravemassene har så langt gjerne blitt benyttet på deponi der de blant annet brukes som tildekningsmateriale. Men resirkulert tilslag fra gravemasser kan benyttes til samme formål som naturlig tilslag dersom egenskapene er stabile og kan dokumenteres. Sentrale egenskaper vil være finstoffinnhold, klassifisering, gradering, korndensitet, motstand mot knusing og slitasje, vannabsorpsjon, innhold av kjemiske stoffer og vannløselige stoffer. Prosjektet ønsker derfor å utføre fullskalaforsøk hvor resirkulert tilslag brukes til veibygging og i betongproduksjon. Universitetet i Agder har allerede satt i gang et studentprosjekt som skal se på bruk av resirkulert tilslag i produksjon av belegningsstein.

Faktorer som påvirker egenskapene til gravemassene

Siden gravemassene hentes fra ulike kilder, er det viktig å undersøke hvordan kjemiske og mineralogiske variasjoner påvirker egenskapene til de resirkulerte produktene, for eksempel hvordan større smektittinnhold øker vannabsorpsjonen for fin- og grovkornet sandstein. Prosjektet studerer derfor hvilken mineralogi som forventes i gravemasser basert på geologien i området, samt foretar kjemiske og mineralogiske undersøkelser av stedlige masser, råmaterialer, produkter og residualfraksjonen. Metodikken vil sammen med fysisk-mekaniske laboratorietester legge grunnlaget for å beskrive hvilke parametere som bør testes regelmessig, og hvor ofte og hvordan masser kan blandes for å oppnå riktige egenskaper.

Utvikle dokumentasjon med kontrollrutiner

Byggevarer som skal markedsføres og brukes i bygg og anlegg, skal i henhold til byggteknisk forskrift ha dokumentasjon som viser egnetheten. Resirkulert tilslag er omfattet av standardverket for tilslag hvor minste prøvingshyppighet for generelle egenskaper er angitt. For tilslag der opprinnelsesmaterialet er ukjent eller kommer fra forskjellige kilder (eksempelvis gravemasser), må det tas hyppigere prøver, noe som øker produksjonskostnadene. Det finnes i dag ingen deklarasjonsveileder eller andre typer dokumenter for produksjonskontroll av resirkulert tilslag produsert fra gravemasser.

RESGRAM vil utvikle kontrollrutiner og toleranseverdier for avgjørende egenskaper ved råmaterialer og ferdig vare. Det innebærer å gi konkrete forslag til testfrekvenser av bestemte egenskaper. Prinsipper og erfaringer fra SINTEF Teknisk Godkjenning av byggevarer vil være viktige for å bedømme mulighetene for sertifisering av resirkulert tilslag.

RESGRAM medvirker til en sirkulær økonomi som en viktig del av Regjeringens satsning på klima- og miljøvennlig omstilling (det grønne skiftet).

ALUMINIUM/17. oktober 2018

Aluminium, en versting som kan brukes om igjen fra gamle bygg

Wicona tilbyr blant annet aluminiumsprofiler, tilbehør og beslag. Prosjektmedarbeider Kristian Sivertsen og Ragnhild Lokna Nygård, Byggeteknisk rådgiver i Nygård Hydro building har spennende ting å fortelle på sin stand i utstillingslokalet. Les hele saken

BÆREKRAFT/17. oktober 2018

Saga Wood et miljøvennlig alternativt til trykkimpregnerte materialer

– Vi er her fordi vi tror helt og fullt på å at også i byggenæringen vil det settes krav til en mer miljøvennlig bransje. Dette ligger i vår DNA å arbeide miljøvennlig, sier Lars Høymann Kristensen fra Saga Wood. Les hele saken

BUILDING GREEN/17. oktober 2018

Building Green feirer Oslo sin status som miljøhovedstad

Møtestedet Building Green ble etablert i 2011, og har stadig vokst og blitt viktigere for Skandinaviske utbyggere. Nå er Building Green Norden største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur. Møtestedet tar opp viktige utfordringer for bærekraftige nybygg og rehabilitering av eldre bygg. I København i fjor, ble utstillingen og konferansen besøkt av rundt 8 000 mennesker. Les hele saken

Til toppen