Vær forberedt på hva som trengs i byggesaken

Vær forberedt på hva som trengs i byggesaken

Kommunen, tiltakshaver og ansvarlige foretak har hver sine roller og ansvarsområder i en byggesak. Byggforskserien samler reglene, og forklarer hva de innebærer.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det er lett å trå feil i reglene om søknad og ansvar for byggetiltak. Oversikt over hvordan man forholder seg til kommunen og andre deltakere i byggeprosjekter er samlet i fem oppdaterte anvisninger i Byggforskserien.

Anvisningene sammenfatter regler fra flere kilder: plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, DOK-forskriften og forskrift om konsekvensutredning.

240.005 Lover og regler for bygge- og anleggsnæringen gir oversikt over lover, forskrifter og bestemmelser som man må ta hensyn til ved planlegging og utførelse av byggearbeider. I tillegg omtaler anvisningen hvordan Norsk Standard og Byggforskserien utfyller bestemmelsene. Den beskriver også godkjennings- og kontrollordningene for byggevarer.

241.010 Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker<http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?sectionId=2&documentId=33> forklarer plan- og bygningslovgivningens bestemmelser om søknadsplikt og saksbehandling av tiltak - både ved nybygging, endring og riving. Anvisningen beskriver også ansvaret til tiltakshaver og kommunen, samt hva som ligger i ansvarsrett og ansvarlige foretak. Videre omtaler den krav om dokumentasjon på de ulike trinnene av byggesaken, samt uavhengig kontroll, klage og sanksjoner.

241.011 Forhåndskonferanse for byggetiltak forklarer hva en forhåndskonferanse mellom tiltakshaver og kommunen er, og hvordan den kan gjennomføres. Anvisningen beskriver hensikten med forhåndskonferansen, hvordan den kan forberedes og hvem som deltar. Videre foreslår den punkter som bør avklares. Eksempler er krav til søknad og bestemmelser som kan virke inn på tiltaket.

241.012 Mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt gir oversikt over mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, og hvilke betingelser som da gjelder. Den omtaler hensyn og ansvar, og gjør rede for lovbestemmelser, forskriftskrav, regler og forutsetninger. Framgangsmåte ved naboprotest og klagebehandling er også omtalt.

241.013 Tiltak som tiltakshaver selv kan søke om, prosjektere og utføre gir oversikt over tiltak som tiltakshaver selv kan søke om, prosjektere og utføre. Det gjelder mindre tiltak på bebygd eiendom, midlertidige tiltak og driftsbygninger i landbruket. Regelverket kaller denne søknadsformen for "søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver". Anvisningen gjennomgår vilkår for tiltakene, tiltakshavers ansvar, saksbehandling, krav til dokumentasjon, samt klageadgang og mulige sanksjoner.

Andre nyheter i Byggforskserien er f. eks. 536.112 Rekkverk.

IOT/23. mai 2018

IoT-sensorer er kun et middel – ikke et mål

Det snakkes mye om digitale sensorer i bransjen. Dette omtales ofte som nyeste nytt, men det er det ikke. Fakta er at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg har vært i bransjen. Forskjellen er at sensorene nå er mye mer tilgjengelige – både teknologisk og økonomisk. Les hele saken

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

HMS/22. mai 2018

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav Les hele saken

Til toppen