Veikart for grønn konkurransekraft

Veikart for grønn konkurransekraft

Skog- og trenæringen har utviklet et veikart for grønn konkurransekraft som retter seg mot hele verdikjeden og myndighetene. Dokumentet vil stå på vår agenda i lang tid framover, forteller administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Veikartet for konkurransekraft for Skog- og trenæringen som ble overlevert Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft i sommer, peker på utfordringer og muligheter for videreutvikling av grønn konkurransekraft, der skog- og trenæringen spiller en sentral rolle. Dokumentet foreslår konkrete tiltak for styrking og videreutvikling for denne næringen. Veikartet er et samarbeid mellom ulike aktører i hele verdikjeden, av bedrifter og organisasjoner innen skog – og treindustrien, i tillegg til forskning og arbeidstakerorganisasjoner.

Målsetninger for veikartet peker på at tre- og skogbaserte produkter må bli det foretrukne i markedet, siden de spiller en nøkkelrolle i norsk bioøkonomi. Veikartet understreker at potensialet i skogen må utnyttes bærekraftig og at skogsråvaren må videreforedles i Norge for å få høyere verdiskaping. Veikartet er et strategidokument rette spesielt mot myndigheter og politikere, fortelle Finstad.

[factbox id="]

Representerer viktig verdiskaping og sysselsetting

I dokumentet vises det til at skog- og trenæringen har store ressurs- og markedsmessige muligheter for vekst og utvikling. Potensialet for en bærekraftig industri med store positive bidrag til samfunnets klimautfordringer gjør det ekstra viktig å øke bruken av skogressursen. Denne næringen står i en gjensidig avhengighet mellom aktører fra råvare til industri. Den baserer seg på fornybare skogressurser, der mindre enn halvparten av veksten i Norge utnyttes. Næringen representerer viktig verdiskaping og sysselsetting for lokalsamfunn i store deler av landet.

Økende ressursknapphet stiller krav om økt bruk av fornybare ressurser, og byggenæ- ringen må tilpasses sirkulær økonomi. Skog- og trebasert industri spiller en avgjørende rolle for utvikling av grønn konkurransekraft i bygg- og anleggsektoren. Nødvendige endringer i hvordan man bygger, vedlikeholder, og drifter bygg og infrastruktur gir store markedsmuligheter for byggenæringen.

Retter seg like mye mot næringen som mot myndighetene og forskningen

Grunnen til at veikartet er komplekst har sammenheng med at hvis skogen skal utnyttes best, må hele verdikjeden tas med. Vi får en bedre ressursutnyttelse av skogen når alle ledd spiller på lag. Man kan ikke bare ta med bygg. Alt det andre må også med, og derfor blir rapporten omfattende, forteller Finstad.

– Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, i tillegg til skogeierorganisasjonene har deltatt, derfor mener jeg at dokumentet har blitt veldig bra, sier hun.

Finstad mener at de som leser veikartet med politiske øyne ikke kun må se på potensialet som ligger i nyskaping fra intet, innen denne næringen.

– Alle kan ikke være Petter Smart og starte på null. Det er viktig å forstå at det er den eksisterende industrien som vil være det viktigste springbrettet for videreutvikling av framtiden for denne næringen. I de eksiterende industrier er det allerede gjort mange investeringer innen kompetanse, teknologi og infrastruktur. Vi mener derfor at man vil få til en mye raskere omstilling hvis man innretter virkemiddelbruken mot det som allerede er og la det videreutvikles, sier hun.

– Rapporten retter seg like mye mot næringen som mot myndighetene og forskningen. Det står mye i rapporten om hva næringen selv må jobbe med fremover. Men vi trenger støtte fra rammebetingelsene for å gi oss bedre utviklingskraft, sier Finstad.

– Veikartet skal brukes, også under valget i 2017, og sammen med Skog 22 , vil det være et av våre viktigste strategidokument i lang tid fremover, forteller hun.

Skog- og trenæringen har de siste årene vært gjennom store endringer med tanke på
strukturrasjonaliseringer, produktivitetsøkning, og nedleggelse av industriell kapasitet.
Samtidig er det et stort potensial for ytterligere industriell vekst og skogens rolle i klimasammenheng tillegges stor betydning.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen